Svet-Stranek.cz
Osobní stránka na adrese: ovdpopresov.svet-stranek.cz
Okresný  výbor DPO Prešov

Úvod:Osobní stránka na adrese: ovdpopresov.svet-stranek.cz

Úvod

Vítame Vás na stránke dobrovoľných hasičov okresu Prešov.
Ak máte záujem o zverejnenie svojích článkov a fotografií z hasičských akcií v obciach okresu Prešov,zašlite ich cez http://www.uschovna.cz/ na adresu capay@windowslive.com
Adresa OV DPO Prešov je dpoovpo@hotmail.com
Kontakt cez Skype dpoovpo

2022

Trvalý oznam.

Táto stránka bude postupne nahradená stránkou Územného výboru DPO Prešov.Adresa novej stránky https://uzodpopresov.sk/ .

Zoznam nových albumov :

https://dpopresov.rajce.idnes.cz/Sutaz_DHZ_O_pohar _hasicskych_tovarisov/
https://dpopresov.rajce.idnes.cz/Okresne_kolo_Lipo vce_2022/
https://dpopresov.rajce.idnes.cz/Obvodove_kolo_202 2_Tulcik/
https://dpopresov.rajce.idnes.cz/Plamen_2022_Lubot ice/
https://dpopresov.rajce.idnes.cz/Valne_zhromazdeni e_UzO_DPO_SR_Presov/
https://dpopresov.rajce.idnes.cz/Zelezny_hasic_Pre sov_2022/
https://dpopresov.rajce.idnes.cz/Oslavy_175._vyroc ia_DHZ_Presov/
https://dpopresov.rajce.idnes.cz/100_rokov_Siroke_ 2022/
https://dpopresov.rajce.idnes.cz/17.rocnik_halovej _sutaze_Presov/

2019


Dôležitý oznam.

Z dôvodu čerpania dovolenky bude kancelária ÚZO DPO Prešov Hviezdoslavova 22 v dňoch 10. až 21. februára 2020 mimo prevádzku. Mária Humeňanská.Trvalý oznam.

Táto stránka bude postupne nahradená stránkou Územného výboru DPO Prešov.
Adresa novej stránky https://uzodpopresov.sk/ .

Halová súťaž

Dňa 22.novembra 2019 sa v telocvični Spojenej školy Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov konal už 16.ročník halovej súťaže O putovný pohár primátorky mesta Prešov.
Súťažilo sa v kategórii :chlapci, dievčatá, alebo zmiešané kolektívy vo veku od 8 - 16 rokov.
Vek súťažiacich sa počítal a overoval v deň konania súťaže v zmysle novelizovaných Pravidiel pre celoštátnu hru Plameň – súťažiaci v roku konania súťaže nesmel dovŕšiť vek 17 rokov. KMH 5 členné, každý člen sa pri vstupnej kontrole preukázal preukazom MH s fotografiou a preukazom poistenca.
Súťažné disciplíny : štafeta 5,35 m dráhy vedľa seba, štafeta dvojíc a uzlové štafeta. Výsledný čas bol súčtom časov všetkých troch disciplín, od ktorého sa odpočítali výhodové body za vek.
Organizátorom podujatia je Územná organizácia DPO Prešov, pod vedením Márie Humeňanskej, za spolupráce s mestom Prešov a DHZ Prešov, Sedlice , Ovčie a ďalších. Súťaže sa zúčastnil aj viceprimátor mesta Prešov Vladimír Felbaba, Prezident DPO SR Pavol Ceľuch, predseda KV DPO Marián Rušín, zástupca Sekretarátu DPO p. Wolf, Peter Kulan, pracovník kancelárie primátorky mesta , funkcionári územných výborov DPO kraja Prešov a ďalší. Zapojilo sa 56 KMH.
Dosiahnuté výsledky:
Dievčatá : Bystré I 114,83, Bystré II 131,38, Veľký Slivník 132,82, Chminianska Nová Ves II 133,18, Fulianka 133,91, Torysa 135,83, Sedlice II 140,89, Ďačov 142,22, Demjata 142,96, Osikov I 144,96, Kamenica I 149,00 , Rožkovany 149,15, Osikov II a Sedlice III 149,77, Kamenica II 152,84, Kamenica III 155,98, Chminianska Nová Ves I 158,94, Krompachy 158,25, Soľ 159,90, Olcnava 162,95, Kokošovce 167,94, Ovčie 177,10, Podolinec 182,59, Petrovce 184,32, Kamenica IV 189,53, Proč 192,29, Bretejovce 201,40, Sedlice I 251,14,
Chlapci : Bystré I 113,41, Becherov 130,13, Široké I 144,90, Podolinec II 136,41, Soľ 145,93, Ďačov 145,98, Široké II 147,01, Víťaz 147,92, Ľubotice 148,16, Osikov 153,32, Demjata II 153,84, Veľký Slivník 153,92, Chminianska Nová Ves 156,30, Olcnava 156,90, Krompachy 157,61, Milpoš 158,71, Sedlice I 161,12, Sedlice II 162,54, Kokošovce 163,23, Osikov 163,41, Demjata II 153,84, Veľký Slivník 153,92, Chminianska Nová Ves 156,30, Olcnava 156,90, Krompachy 157,61, Milpoš 158,71, Sedlice I 161,12, Sedlice II 162,54, Kokošovce 163,23, Torysa 163,41, Podolinec I 181,57, Ľubotice II 187,62, Proč 188,47, Ovčie 188,77, Petrovce 203,63, Kamenica II 213,83, Bretejovce 241,40, Sedlice III 262,78
Putovný pohár v kategórii dievčatá získal KMH Bystré I a v kategórii chlapci KMH Bystré I. Vyhodnotený boli aj najmladší chlapec a dievča, najlepší vedúci KMH.
Foto : Peter Cápay –
https://dpopresov.rajce.idnes.cz/Halova_sutaz_2019

Územná organizácia DPO SR Prešov vyhlasuje územnú súťaž detí v literárnom prejave

pre školský rok 2019/2020

Súťaž sa uskutoční v štyroch vekových kategóriach:

I. kategória A – 1 – žiaci 3. – 4. ročníka ZŠ

II. kategória A – 2 – žiaci 5. – 7. ročníka ZŠ

III. kategória A – 3 – žiaci 8. – 9. ročníka ZŠ

IV. kategória A – 4 – študenti gymnázií, stredných škôl, odborných učilíšť

Súťaže sa môžu zúčastniť deti, žiaci a mládež vo veku do 18 rokov.

Priebeh súťaže:

V územnom kole sa vyhodnocujú vždy tri najlepšie práce vo všetkých kategóriách. Zúčastnené školy, CVČ, DDM, DHZ a pod. vyhodnotia literárne práce z každej kategórie a zašlú tri najlepšie práce, vrátane celkového počtu zúčastnených, na adresu:

Územná organizácia Dobrovoľnej požiarnej ochrany v Prešove, Hviezdoslavova 22,
080 01 Prešov
do 28. 2. 2020
ÚzO DPO SR zaslané literárne práce vyhodnotí a tri najlepšie z každej kategórie zašle do celoslovenského kola na Sekretariát DPO SR.

Obsahové zameranie:
· vyjadrenie poznatkov o príčinách vzniku požiarov z nedbalosti a nepozornosti pri manipulácii s ohňom, horľavinami a pod., nebezpečné hry detí so zápalnými prostriedkami, s horľavými látkami, zábavnou pyrotechnikou atď.
· pomoc hasičov pri haváriách, nehodách, živelných pohromách a ochrane životného prostredia
· zážitky zo záujmovej, športovej či výchovnej činnosti mládeže alebo letných táborov hasičskej mládeže so zameraním na ochranu pred požiarmi

Literárne práce odporúčame spracovať na formáte A4 maximálne na 4 strany.

Každá práca musí byť označená:

1. číslom kategórie a vekom

2. názov literárnej práce

3. menom a priezviskom autora

4. presným názvom a adresou školy alebo mimoškolského zariadenia

5. úplnou adresou bydliska, vrátane uvedenia okresu

6. kontaktnou osobou a telefónnym číslom

Súťažné práce bude hodnotiť hodnotiaca komisia v mesiaci máj 2020. Výsledky súťaže budú uverejnené v časopise Požiarnik a na internetovej stránke DPO SR.

Školy a mimoškolské zariadenia víťazov budú informované listom, ktorý bude zároveň aj pozvánkou na oficiálne vyhlásenie výsledkov súťaže a odovzdanie cien víťazom.

Odovzdávanie cien sa uskutoční pod záštitou Republikovej komisie mládeže DPO SR v mesiaci jún 2020.

Kontakt: Mária Humeňanská - ÚzO DPO Prešov – 0918 790 369
e-mail: ovpresov@dposr.sk

Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo ponechať si súťažné práce, použiť ich pri preventívno-výchovnej činnosti a propagácii ochrany pred požiarmi. Vyhlasovateľ je taktiež oprávnený využiť bezplatne súťažné práce pri vydaní publikácií s tým, že súťažiaci prihlásením práce do súťaže s týmto spôsobom bezplatného využitia práce dáva svoj súhlas v zmysle príslušných ustanovení autorského zákona. Vyhlasovateľ nie je povinný vyššie uvedeným spôsobom dielo využiť a je čiastočne alebo úplne oprávnený poskytnúť ho aj tretej osobe
Vyhlásenie súťaže vo výtvarnom prejave pre školský rok 2019/2020

Územná organizácia Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR v spolupráci s Okresným riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru v Prešove vyhlasujú pre školský rok 2019/2020 - 17. ročník územnej súťaže detí vo výtvarnom prejave na tému:


„Záchrana osôb z vodnej hladiny“

Súťaž sa uskutoční v troch vekových kategóriách:

I. kategória – materské školy

II. kategória – základné školy I. stupeň (1. – 4. ročník)

III. kategória – základné školy II. stupeň (5. – 9. ročník)

Každá práca musí byť označená:

- menom a priezviskom žiaka

- číslom kategórie a vekom autora

- adresou školy, mimoškolského zariadenia alebo DHZ

- úplnou adresou bydliska

- kontaktnou osobou a telefónnym číslom

Školy a mimoškolské zariadenia môžu poslať 3 víťazné práce z každej kategórie.

Práce zasielajte na adresu:

Územná organizácia Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR, Hviezdoslavova 22,

080 01 Prešov

do 28. februára 2020

Víťazne práce z územného kola budú odmenené, z každej vekovej kategórie 3. víťazné práce - t.j. 9 kresieb a zaslané na celoslovenské vyhodnotenie.

Súťažné práce v celoslovenskom kole bude hodnotiť komisia v mesiaci máj 2019, ktorú vymenujú generálny sekretár DPO SR a prezident HaZZ. Výsledky súťaže budú uverejnené v časopise Požiarnik a na internetovej stránke DPO SR.

Školy a mimoškolské zariadenia víťazov výtvarnej súťaže, budú informované listom, ktorý bude zároveň aj pozvánkou na oficiálne vyhlásenie výsledkov súťaže a odovzdanie cien víťazom.

Odovzdávanie cien sa uskutoční pod záštitou generálneho sekretára DPO SR a prezidenta HaZZ v mesiaci jún 2020.

Kontakt: Mária Humeňanská - ÚzO DPO Prešov – 0918 790369 e-mail: ovpresov@dposr.sk

Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo ponechať si súťažné práce, použiť ich pri preventívno-výchovnej činnosti a propagácii ochrany pred požiarmi. Vyhlasovateľ je taktiež oprávnený využiť bezplatne súťažné práce pri vydaní publikácií s tým, že súťažiaci prihlásením práce do súťaže s týmto spôsobom bezplatného využitia práce dáva svoj súhlas v zmysle príslušných ustanovení autorského zákona. Vyhlasovateľ nie je povinný vyššie uvedeným spôsobom dielo využiť a je čiastočne alebo úplne oprávnený poskytnúť ho aj tretej osobe.

Propozície XVI. ročníka halovej súťaže – O putovný pohár primátorky mesta PrešovDátum súťaže: 22. november 2019( piatok)

Miesto súťaže: telocvičňa Spojenej školy, Prešov, Ľ. Podjavorinskej 22 Kategórie: chlapci, dievčatá, alebo zmiešané kolektívy vo veku od 8 - 16 rokov.


Vek súťažiacich sa počíta a overuje v deň konania súťaže v zmysle
novelizovaných Pravidiel pre celoštátnu hru Plameň – súťažiaci v roku konania súťaže nesmie dovŕšiť vek 17 rokov. KMH je 5 členný, každý člen sa pri vstupnej kontrole preukáže preukazom MH s fotografiou a preukazom poistenca


Výstroj:
športové oblečenie, ktoré zakrýva kolená a lakte! povinná je športová obuv pre každého účastníka.
zakázané je používať kopačky, tretry a ťažkú obuv.
MTZ: náradie a výstroj – dodá organizátor súťaže
Štartovné: 5 € za každý KMH , ktoré zaplatí vedúci pri prezentácii.
/stravné/ Stravu zabezpečí usporiadateľ pre 5 členov + vedúci KMH


Prihlášky:
účasť KMH záväzne nahlásiť telefonický - 0918 790369, e-mailom - ovpresov@dposr.sk alebo osobne – ÚzO DPO SR, Hviezdoslavova 22, Prešov - do 19. 11. 2019

Hodnotenie: celkové hodnotenie je súčet bodov získaných za plnenie disciplín
a odpočítaných výhodových bodov za vek.

Pri rovnosti súčtu bodov o poradí rozhoduje lepší výsledok v štafete 5x35 m a potom v štafete hasičských dvojíc a uzlovej štafety.


Program: 8.15 – 9.00 prezentácia


9.00 – 9.15 otvorenie HS

9.15 - plnenie súťažných disciplín

15. minút po ukončení súťažných disciplín - vyhlásenie výsledkov, odovzdávanie diplomov a cien


Súťažné disciplíny a ich plnenie:1. Štafeta
/dráhy sú umiestnené vedľa seba/ Ako štafetový kolík slúži prúdnica, ktorú pri štarte drží prvý súťažiaci v ruke. Náradie je uložené v strede dráh. Dráhy sú vedľa seba, odovzdávky v protismere. Smer behu je riešený tak, aby sled dráh bol po ľavej strane prvého súťažiaceho. Na 1. a 3. úseku medzi zubami polospojok musí byť min. medzera na list papiera. Odovzdávacie a preberacie územie je vždy za štartovou čiarou. Rozhodujúci je štafetový kolík. Všetky spojenia musia byť pripojené na dva ozuby.


Úseky:


1. úsek - súťažiaci spojí dve ľubovoľne uložené hadice „C“ /spojky proti sebe/

2. úsek - súťažiaci napojí karabínku na oko spätnej klapky sacieho koša

3. úsek - súťažiaci pripojí ľubovoľne uloženú hadicu „B“ k rozdeľovaču

4. úsek - súťažiaci prenesie hasiaci prístroj na podložku

5. úsek - súťažiaci spojí dve hadice „C“ na rozdeľovač a prúdnicu. Polospojky sú
neodvinuté, voľne preložené v smere behu cez hadice a nesmú sa dotýkať zeme.

K nameranému času sa pripočítajú stratové body za každý prípad nevykonania, resp. nesprávneho vykonania predpísanej úlohy a nesprávneho vykonania odovzdávky štafety /prúdnice/ - 5 bodov.


2. Štafeta dvojíc


Kolektív je nastúpený pred štartovou čiarou vo dvojiciach, veliteľ pred nimi. Na signál štartéra vybehne veliteľ, obehne značku a vráti sa. Prvá dvojica vybehne, jeden člen berie hadicu, druhý člen prúdnicu, dobehnú k hydrantovému nadstavcu, jeden z nich rozvine hadicu a pripojí jeden koniec k hydrantovému nadstavcu. Druhý hadicu rozloží a na druhý koniec pripojí prúdnicu. Obaja obehnú značku a vrátia sa na štartovú čiaru. Druhá dvojica obehne značku, jeden člen odpojí prúdnicu, preloží hadicu a odpojí ju od hydrantového nadstavca. Druhý člen zvinie hadicu do dosiahnutia úrovne hydrantového nadstavca a vráti sa s náradím do cieľa. Každý člen sa musí pohybovať pozdĺž hadicového vedenia po ľavej strane – hadica má byť po pravej ruke súťažiaceho.

K nameranému času od štartu do prebehnutia posledného člena štafety cieľom sa pripočítajú stratové body za každý prípad predčasného vybehnutia, nesprávneho napojenia, neobehnutia značky, nesprávneho rozvinutia a zvinutia hadice, pohyb po nesprávnej strane hadicového vedenia, pomoc pri zvinovaní hadice, hodenie hadice alebo prúdnice a nezvinutie hadice do úrovne hydrantového nadstavca – 5 bodov.


3. Uzlová štafeta


Každý súťažiaci viaže jeden uzol podľa vylosovania – tesársky, lodná slučka, plochá spojka, úväz na prúdnicu a skracovací uzol.

K nameranému času sa pripočítajú stratové body za každý prípad chybného uviazania, pomoci iným členom, predčasného vybehnutia- 5 bodov, za každý prípad odmietnutia viazania uzla – 20 bodov.

Pri prezentácii vedúci KMH predloží vyplnenú prihlášku.

Zdravotnú služba zabezpečí usporiadateľ.

Organizátor nezodpovedá za materiálne škody účastníkov XVI. ročníka HS.

Vedúci KMH je zodpovedný za prípravu, bezpečnosť, disciplínu a slušné správanie členov KMH pri výcviku, doprave a samotnom priebehu HS.

Bližšie informácie na tel. č. - Mária Humeňanská -tajomníčka ÚzO DPO SR Prešov - 0918 790369,
- Ľuboš Markuš - predseda komisie mládeže – 0915 331642
Prihláška na stiahnutie :
https://uzodpopresov.sk/2019/10/30/halova-sutaz-o- pohar-primatorky-mesta-presov/

Finále Toryského pohára.

Dňa 21.septembra sa v obci Šarišské Dravce konal už 5.ročník Toryského pohára, ktorého sa zúčastňujú hasičské družstvá okresu Prešov a Sabinov a niesú zapojené do hasičských líg okresov. Každé družstvo má dva pokusy PÚ s vodou na sklápacie terče, hodnotí sa lepší čas

Dosiahnuté výsledky :
Ženy : Kojatice 23,20, Ražňany 25,31, Široké 27,69, Torysa 29,84, Šarišské Dravce 33,58, Č.Voda 33,64, Kamenica 43,38, Hrabkov NP

Muži : Hendrichovce 20,51, Pečovská Nová Ves 20,60, Torysa 22,00, Víťaz 22,55, Križovany 37,91, Kamenica, Lipovce a Ražňany NP.

Celkový víťaz Toryského pohára je okres Sabinov. Ďalší ročník sa bude konať v okrese Prešov v obci Lipovce


Foto Peter Cápay : https://dpopresov.rajce.idnes.cz/Torysky_pohar_201 9

Pohárová súťaž Lipovce

Výsledky pohárovej súťaže konanej 8.septembra 2019 v Lipovciach.
Tomatsu
výsledný čas u mužov je súčet dvoch pokusov PÚ na sklápacie terče u žien lepší pokus z dvoch pokusov.
Ženy : Šindliar 44,12, Ovčie B 54,76, Ovčie A 77,05, Chminianska Nová Ves NP
Muži : Lipovce 60,70, Široké 77,01, Spišské Vlachy 78,92, Ovčie 78,97, Chrastné 87,28, Chminianska Nová Ves 93,36, Lipníky 102,80, Lipovce-mačatá NP+ 37,60, Hermanovce NP

PS-8
Ženy: Široké 48,59, Sedlice 54,76, Chmiňany 55,76, Chminianska Nová Ves 120,89
Muži : Hendrichovce A 68,91, Lipovce A 72,88, Lipovce B 79,50, Hendrichovce B 82,68, Široké 91,15, Chminianska Nová Ves 92,47, Sedlice 93,48, Chmiňany B 100,09, Chmiňany A 118,58, Rožkovany 48,19+NP, Fričovce 54,13+NP, Kojatice NP

Finále ŠHL 31. augusta 2019 Bretejovce

Ženy : Bretejovce 20,08, Svinia 20,68, Gregorovce 21,82,
Muži : Vtáčkovce 14,50, Brestov A 15,12, Bretejovce 15,17, BA Jarovce 15,42, Drienov A 15,83, Bertotovce B 15,95, Pučovce 16,41, Gregorovce 16,54, Brestov B 16,89, Prešov 20,43

Kategória Klasika
Ženy : Prešov 31,33, Kojatice 33,07, Lemešany 35,87
Muži : Bertotovce B 16,91, Sedlice 21,02, Prešov 24,61, Tuhriná 26,76

Bodové hodnotenie ŠHL 2019 :
Ženy : Svinia 58, Bretejovce 11
Muži : Vtáčkovce 117, Brestov A 102, Bretejovce 78, Drienov A 62, Drienov B 57, Pušovce 54, Bertotovce B 51, Brestov B 48, Prešov 40, Bajerov 7

5.kolo ŠHL Bertotovce 18. Augusta 2019

Ženy: Svinia 20,53, Prešov 20,98, Chminianska Nová Ves 21,06, Hrabkov 22,51, Ražňany 45,87
Muži : Vtáčkovce 14,57, Brestov A 14,69, Bretejovce 14,71, Pušovce 15,29, Drienov A 15,97, Drienov B 16,55, Víťaz 17,63, Brestov B 18,03, Prešov 18,43, Chminianska Nová Ves 19,44, Bertotovce A 19,51, Hermanovce B 24,06, Bertotovce B NP, Lažany NP

Klasika
Ženy : Chminianska Nová Ves 22,16, Kojatice 23,01, Široké NP
Muži: Bertotovce A 16,45, Lipovce A 16,48, Bertotovce B 17,84, Hendrichovce A 17,91, Víťaz A 17,96, Hendrichovce B 18,08, Chminianska Nová Ves 18,13, Ovčie 19,06, Žipov 19,62, Tuhrina 22,00, Široké 22,69, Víťaz B 29,61, Lipovce mačatá NP


Pohárová súťaž Hendrichovce.

Súťaž sa konala 11. augusta na ihrisku v obci Hendrichovce. Súťažilo sa v dvoch pokusoch PÚ na sklápacie terče. Každé družstvo malo dva pokusy, počítal sa lepší dosiahnutý čas.

Výsledky
ženy
: Hrabkov 22,96, Široké 23,96, Kojatice 27,21, Fričovce 33,56, Ražňany 37,38

muži
: Bertotovce A 17,27, Bertotovce B 17,58, Lipovce A 17,62, Hendrichovce B 17,73, Chrastné 18,84, Hendrichovce A 18,89, Chminianska Nová Ves 19,34, Pečovská Nová Ves 19,93 , Herľany 20,59, Široké 21,89, Víťaz A 22,08/, Fričovce 23,14, Lipovce B 23,51, Križovany 25,47, Veľký Šariš 26,11, Kokošovce 28,19

muži nad 35 rokov
: Hendrichovce 20,00, Víťaz 26,03, Tročany 27,96


4.ročník súťaže O pohár primátorky mesta Prešov.


Dňa 10.augusta sa v priestoroch SOŠ technickej v Prešove konal už v poradí 4. ročník súťaže DHZ O pohár primátorky mesta Prešov. Dobrovoľní hasiči pripravili pre úspešný priebeh tohto podujatia výborné podmienky.
Mesto zastupoval 2. zástupca primátorky mesta p. Neupauer . Hosťami podujatia boli riaditeľ OR HaZZ Prešov p. Toďor, predseda Územnej organizácie DPO Prešov p. Angelovič, tajomníčka územného výboru p. Humeňanská, zaslúžilí členovia DPO p.Cápay, Fiľakovský , Rutkay a ďalší. Hostí a súťažiacich privítal p.Peter Kulan z kancelárie primátorky mesta.
Každé družstvo malo dva pokusy PÚ na sklápacie terče, časy merané elektrickou časomierou, hlavný rozhodca p. Pavol Fiľakovský, rozhodcovia na základni Peter Fiľakovský a Ján Ščepita.

Dosiahnuté umiestnenie:
Kategória do 1500 cm ženy
:Prešov 27,07, Pušovce 29,98

Muži :
V.Šebastová 20,07, Prešov A 24,78, Tuhrina 26,76, Veľký Šariš 27,53

Kategória nad 1500 cm ženy :
Šarišské Michaľany 19,68, Svinia 19,69,Prešov 21,25, Kapušany 24,05

Muži:
Vtáčkovce 14,03, Brestov A 14,74, Bretejovce 15,48, Bertotovce B 15,90, Hermanovce B 15,99, Svidník 16,61, Ovčie 17,09, Bystré 17,11, Drienov B 17,80, Prešov A 18,03, Šarišské Michaľany 18,10, Pušovce 19,16, Drienov A 19,76, Brestov B 25,00, Kapušany NP.

Najrýchlejší prúd do 1500 cm
ženy Prešov 26,52, muži : Vyšná Šebastová 18,72
Najrýchlejší prúd nad 1500 cm ženy : Šarišské Michaľany 18,12, muži Vtáčkovce 13,96
Sponzori podujatia :Mesto Prešov - Oficiálna stránka, Šarišská hasičská liga,Andrea Turčanová,Dobrovolná požiarna ochrana Slovenskej Republiky,Shagy2301,VAFEC creative production,Soš Technická Prešov,LUX Prešov, SRO,#activelife,#3fin,#budis,#ever,ARK - Agentúra Rozvoja Kultúry n.o.

Text a foto Peter Cápay https://dpopresov.rajce.idnes.cz/4.rocnik_poharove j_sutaze_2019

Pohárová súťaž Župčany

Dňa 28.júla sa konala pohárová súťaž DHZ v Župčanoch. Bol to už 21. Ročník O pohár starostu obce. Súťaže sa zúčastnila aj delegácia z družobných hasičských zborov z Poľska z obcí Nowy Zmiegrod a Nemashov.
Súťažilo sa v dvoch pokusoch PÚ s vodou na sklápacie terče. Z dvoch pokusov sa počítal lepší dosiahnutý čas. Na záver každé družstvo mohlo postaviť jedného súťažiaceho na beh na 75 m.

Dosiahnuté umiestnenia:
Ženy
: Kapušany 22,78, Kojatice 37,13

Muži :
Lažany 16,95, Hendrichovce 17,90, Kojatice 18,28, Čelovce a Župčany A 20,29, Lesíček 20,82, Víťaz 21,14, Sedlice 21,77, Lipovce B 22,25, Demjata 22,41, Župčany nad 35 r. 23,84, Uzovce 28,70, Tuhrina 38,66, Veľký Šariš 42,11, Bertotovce NP , DHZ z Poľska mimo súťaž podľa svojích pravidiel 41,10.
Súťaž v behu na 75 m Kojatice Radoslava Fatľová a muži Hendrichovce Kristián Krajniak.
Text a foto Peter Cápay : https://dpopresov.rajce.idnes.cz/Zupcany_2019

Pohárová súťaž Veľký Šariš.

Dňa 21.júla 2019 sa vo Veľkom Šariši podarilo zorganizovať pohárovú súťaž DHZ. Každé družstvo malo dva pokusy PÚ na sklápacie terče. Počítal sa lepší dosiahnutý čas.

Dosiahnuté výsledky :
Ženy :
Šarišské Michaľany 18,58, Gregorovce 20,09, Raslavice 21,75, Kapušany 24,09, V.Slivník 25,46, Kojatice 32,12

Muži :
Drienov A 15,24, Drienov B 15,78, Gregorovce 15,78, Hendrichovce B 16,01, Hendrichovce A 16,30, Bertotovce 16,56, Šar.Michaľany 16,84, V.Šebastová 17,92, Kapušany 18,63, šarišské Sokolovce 18,69, Prešov 20,26, Žipov 21,23, Sp.Hrušov 25,07, V.Slivník 25,33, Tuhrina 25,42, V.Šariš 55,84,

Nočná súťaž Lažany.

Dňa 20.júla sa v Lažanoch konala nočná súťaž DHZ. Družstvá mali dva pokusy PU. Počítal sa lepší dosiahnutý čas.

Dosiahnuté výsledky :
Ženy:
Chmiňany 29,42, Svinia 31,66, Hrabkov 40,15, Šindliar NP

Muži :
Hermanovce 19,48, Lažany 20,99, Chminianska Nová Ves 21,57, Ovčie 23,06, Križovany 23,54, Chmiňany II 23,88, Gelnica 24,91, Víťaz 25,19, Ľubica 26,19, Chmiňany I 27,78, Široké 29,66, Chminianska Nová Ves I 29,71, Hendrichovce NP

Pohárovásúťaž Pušovce

Dňa 14.júla 2019 sa v Pušovciach konala pohárová súťaž DHZ.Každé družstvo malo dva pokusy, počítal sa lepší dosiahnutý čas. Súťaž sa započítavala aj do hodnotenia hasičskej ligy.

Výsledky pohárovej súťaže:
Ženy:
Pušovce 24,46, Bystré 24,74, Kapušany 30,45, Nemcovce NP,

Muži :
Kojatice 17,40, Bystré 17,45, Bystré B 18,33, V.Slivník 19,42, Pušovce 20,19, Šarišské Michaľany 20,39, Kapušany 21,62 , Lipníky 24,28, Nemcovce.Čelovce a Bertotovce B NP

Liga ženy :
Svinia 21,80, Chminianska Nová Ves NP

Liga muži : Vtáčkovce 14,42, Brestov 15,16, Bretejovce 15,25, Drienov B 15,86, Pušovce 16,44, Brestov B 16,94, Bertotovce B 17,52, Drienov A 17,75, Chminianska N.Ves 18,02, Prešov 29,18


Pohárová súťaž Križovany.

Dňa 5.júla 2019 sa v obci Križovany konala pohárová súťaž DHZ. Súťažilo sa v dvoch pokusoch požiarneho útoku na sklápacie terče. Každé družstvo malo dva pokusy, počítal sa lepší dosiahnutý čas.

Výsledky :
Ženy :
Hrabkov 21,35, Kapušany 24,47, Šindliar 27,23, Chmiňany 33,47

Muži :

Gelnica 16,89, Hermanovce 17,33, Šindliar 19,70, Ondrašovce 21,04, Križovany B 21,46, Víťaz 21,51, Chmiňany 21,67, Široké 21,97, Kapušany 23,37, Križovany A 38,45 Ovčie NP


Pohárová súťaž Fričovce.

Dňa 30.júna sa vo Fričovciach konal druhý ročník O pohár Pavla Tkáča. Družstvá mali dva pokusy v požiarnom útoku na sklápacie terče. Počítal sa lepší dosiahnutý čas.
Dosiahnuté výsledky :
Ženy :
Hrabkov 20,46, Široké 23,84, Fričovce 76,31
Muži : Gelnica 18,53, Žipov 18,91, Víťaz 19,81, Hendrichovce 19,11, Križovany Široké 21,81, Fričovce 22,39, Lipovce 22,58

Pohárová súťaž Vyšná Šebastová

Dňa 29.júna sa v obci Vyšná Šebastová konala pohárová súťaž. Družstvá súťažili v dvoch pokusoch požiarneho útoku na sklápacie teče.
Dosiahnuté výsledky:
Ženy
: Veľký Slivník 29,17, Kapušany 31,39, Vyšná Šebastová 32,03
Muži: Brestov 14,88, Dlhé nad Cirrochou 15,50, Veľký Slivník 16,96, Ľubotice A 20,01, Vyšná Šebastová 22,59, Ľubotice B 22,70, Vyšná Šebastová B 28,24, Kapušany 29,59, Tuhriná 31,04, Komarov NP


Súťaž hasičského dorastu SOŠ technická Prešov 2019.

Dňa 23. júna v Prešove konal už 5. ročník hasičskej súťaže O pohár hasičských tovarišov. Chlapci a dievčatá súťažili v požiarnej štafete 8x50 m- dva pokusy a dorast súťažil v dvoch pokusoch požiarneho útoku, počítal sa lepší čas.

Dosiahnuté výsledky štafeta 8x50 m:
Dievčatá :
Bystré 92,80, Víťaz 98,74, Kojatice 109,12, Proč II 121,74, Proč I 124,77,

Chlapci :
Ľubotice 92,58, Víťaz 95,39, Prešov 99,79, Proč 103,68, Kokošovce 107,78, Bretejovce 124,14,

Požiarny útok
Dievčatá :
Široké 26,32, Chmiňany NP

Chlapci :
Hendrichovce 17,05, Žipov 18,35, Chmiňany 19,50, Bzenov 20,56, Bertotovce 21,20, Prešov SOŠ tech. A 22,44, Prešov SOŠ tech C 23,64, Ľubotice 23,65, Bystré 24,62, Víťaz 25,36, Prešov 35,84, Prešov SOŠ tech B 36,42, Kokošovce BP, Chminianska Nová Ves NP, Radomá NP

Najmladší súťažiaci : Radovan Pagačár 6 rokov a Veronika Lešková 7 rokov.

Foto Peter Cápay https://dpopresov.rajce.idnes.cz/Poharova_sutaz_ha sicskych_tovarisov_SOS_Presov_2019


Pohárová súťaž Ľubotice

Dňa 22. Júna 2019 sa na ihrisku v Ľuboticiach konala súťaž o pohár starostu obce. Súťažilo sa v dvoch pokusoch požiarneho útoku s vodou, počítal sa lepší dosiahnutý čas. Hodnotil sa útok žien , muži do a nad 1500 cm

Dosiahnuté výsledky ženy :
Veľký Slivník 26,95, Kapušany 30,49, Šarišské Sokolovce 33,23,

Muži do 1500 cm :
Lažany pri Topli 18,24, Ľubotice A 19,78, Šarišské Sokolovce 19,78, Lipníky 21,15, Vyšná Šebastová 23,15, Ľubotice B 25,05, Tuhriná 32,56, Žipov NP

Muži nad 1500 cm :
Plavnice 16,50, Žipov 16,88, Veľký Slivník 17,33, Bystré 17,87, Župčany 18,70, Kapušany 20,17, V Šebastová 20,67
Foto . Peter Cápay https://dpopresov.rajce.idnes.cz/Poharova_sutaz_Lu botice_2019

Pohárová súťaž Široké 2019

Dňa 23.júna sa konala súťaž O pohár Emila Fottu. Každé družstvo malo dva pokusy požiarneho útoku na sklápacie terče. Počítal sa lepší dosiahnutý čas.
Výsledky ženy:
Hrabkov 24,13, Široké 26,35, Šindliar 32,80, Spišské Podhradie 43,33, Chminianska Nová Ves NP
Výsledky muži : Gelnica 17,85, Chminianska Nová Ves II 18,24, Široké II 18,82, Ovčie 18,91, Široké I 19,59, Chminianska Nová Ves I 20,46, Víťaz I 20,66, Ondrašovce 22,020, Križovany 22,96, Víťaz II 25,19, Lipovce II 25,47, Hrabkov 25,57, Hendrichovce NP, Lipovce A NP.


Krajská súťaž dobrovoľných hasičských zborov a hasičského dorastu – Prešovský kraj.

Drienov 22.júna 2019.

Obec Drienov sa výborne zhostila úlohy usporiadateľa Krajskej súťaže hasičských zborov. Pripravili výborný terén a aj podmienky na vykonanie tejto súťaže, ktorú otvoril starosta obce p. Tomko Peter,ktorý v úvode privítal :
Generálneho sekretára Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky Vendelína Horvátha,riaditeľa krajského riaditeľstva hasičského a záchranného zboru Jána Goliaša
,predsedu krajskej organizácie Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky Mariána Rušina,riaditeľa okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Prešove Ľubomíra Toďora,predsedov Územných organizácií Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky, rozhodcov ako aj Vás všetkých súťažiacich a hostí.
Po privítaní hostí, rozhodcov a súťažiaciacich informoval o histórii obce a požiadnej ochrany týmito slovami:

Z histórie Šariša vyplýva, že naša obec Drienov bola jedným z najstarších a najvýznamnejších sídel tohto kraja. Najstaršie nepísomné dôkazy o jeho existencii pochádzajú z 10. - 12. storočia z veľkomoravského obdobia. Sú to nálezy keramiky a postriebrených esovitých náušníc. Sú dôkazom slovienskeho, resp. slovenského osídlenia tohto územia. Najstarší písomný doklad o Drienove pochádza z roku 1283.

Dovoľte mi, aby som na dnešnom podujatí pripomenul aj výročie živelnej pohromy , hrôzy povodne , ktorá našu obec Drienov postihla 15. augusta roku 1949.

Dnes má obec cez 2224 obyvateľov. Obec sa rozrastá v priemere za rok o 50 ľudí.

Obec má vybudovanú základnú občiansku vybavenosť.

Svoj nový domov si tu nachádzajú aj prisťahovalci - ľudia zo širokého regiónu, ktorých láka výhodná poloha medzi dvoma krajskými metropolami - Prešovom a Košicami.

Vítam Vás v obci, kde história dobrovoľného hasičského zboru siaha až do roku 1895, kedy bola založená požiarna ochrana . O štyri roky neskôr v roku 1898 bola kúpená prvá ručná štvorkolesová striekačka. V roku 1924 bol zriadený Dobrovoľný hasičský zbor, pod vedením veliteľa p. Jozef Gromoša. Ďalším významným rokom pre hasičský zbor bol rok 1936, kedy bola vybudovaná hasičská strážnica na vyšnom konci obce.

Veľký záujem o členstvo v hasičskom zbore bolo v roku 1965, kedy pod vedením Jána Gábora mal zbor 162 členov z toho 52 žien. Na základnej škole vznikli chlapčenské a dievčenské družstvá, ktoré založil Júliusa Wágner .

Od roku 2005 je predsedom Dobrovoľného hasičského zboru p. Stanislav Jurek a veliteľom p. Imrich Čarnogurský.

Dobrovoľní hasiči sa zaoberajú preventívnou činnosťou pri ochrane pred požiarmi, pomocou občanom pri živelných pohromách, zdolávaní požiarov a pomoci pri mimoriadnych situáciách. Ďakujem im, že venujú svoj voľný čas, aby zabezpečili techniku v prevádzkyschopnom stave, že organizujú súťaže hasičských družstiev, ale aj že sa zúčastňujú na súťažiach hasičských družstiev pod vedením Ľubomíra Mitríka, na ktorých dosahujú výborné umiestnenia.

Chlapci okrem činnosti, ktoré súvisia s ich prácou záchranárov, spolupracujú aj s obecným úradom na rôznych spoločenských a športových akciách.

V minulosti, kedy mali hasiči ako hlavnú úlohu hasenie požiarov , v súčasnosti zasahujú príslušníci hasičských zborov a jednotiek, okrem požiarov, aj pri dopravných nehodách, hromadných haváriách, živelných pohromách, úniku nebezpečných a rádioaktívnych látok, množstve rôznych technických zásahov a rôznych záchranných prácach. Nezanedbateľná je aj osvetová činnosť ohľadom poučenia obyvateľstva a kontroly požiarneho zabezpečenia budov. Hasiči často spolupracujú s policajnými, záchranárskymi, zdravotníckymi a vojenskými zložkami pri riešení núdzovej situácie.
Pomáhajú zachraňovať naše životy, majetok a čelia nebezpečným situáciám.Ich úloha je náročná, často nedocenená. Neváhajú riskovať pre záchranu iných.Svoju prácu berú ako svoje poslanie. Preto im patrí veľká vďaka.
Môj príhovor zakončím s prvým bodom desatora našich drienovských hasičov :
Nehľadaj v dobrovoľnom požiarnom zbore ani zisk, ani slávu, ale len bratskú povinnosť pomôcť v nešťastí.
Vážení hostia, cíťte sa tu medzi nami dobre, prajem Vám pekný deň, súťažiacim prajem športové naladenie a divákov o povzbudenie.

Súťažilo sa v dvoch pokusoch požiarneho útoku na sklápacie terče a dvoch pokusoch požiarnej štafety 8x50 metrov do oválu. Výsledný čas je súštom lepších pokusov v útoku a štafete..
Dosiahnuté výsledky:
Kategória dorastenky :

Ľubica KK 109,16, Gaboltov BJ 109,76, Chmiňany PO 111,70, Podolinec SL 114,40, Klčov LE 114,54, Spišské Bystré PP 122,45, Stakčín HE mimo súťaž 147,96
Kategória ženy :
Spišský Štvrtok LE 102,88, Terňa PO 104,29, Raslavice BJ 116,36, Šuňava PP 124,29, Brezovica SB 126,51, Kyjov SL 127,95, Chotča SK 135,59,
Kategória dorastenci :
Hranovnica PP 94,01, Hendrichovce PO 94,41, Hrabovec BJ 96,76, Ďačov SB 97,46, Ľubica KK 102,38, Dlhé Stráže LE 108,63, Dukovce SK 111,59, Plavnica SL 120,55, Bystré VT NP+ 82,95
Kategória muži :
Spišský Štvrtok LE 86,94, Drienov PO 88,99, Mlynčeky KK 91,68, Šuňava PP 95,49, Bystré VT 96,53, Sulín SL 100,81, Tichý Potok SB 100,94, Mokroluh BJ 101,78, Vyšný Mirošov SK 105,30
Foto Peter Cápay https://dpopresov.rajce.idnes.cz/Krajska_sutaz_Dri enov_2019


Územné súťaž dorastu a dospelých Lipovce.

Dňa 16.júna 2019 sa na ihrisku v Lipovciach konalo územné kolo športovej súťaže dorastu a dospelých. Už príchod na ihrisku svedčil o tom, že príprave tejto súťaže venoval prípravný výbor veľa pozornosti. Na ihrisku bol vytvorený priestor pre súťaž do oválu s dvomi traťami a pripravené boli aj podmienky na plnenie požiarneho útoku na dve základne. Spočiatku súťažiacim fandilo aj počasie, dalo vy sa povedať, že bolo až horúco. Každé družstvo malo dva pokusy v štafete 8x50 m a takisto boli pripravené aj dva pokusy požiarneho útoku. Výsledný čas u dorastu a žien je súčtom lepších časov obidvoch pokusov, u mužov lepšia štafeta a čas prvého pokusu v PU. Druhé pokusy sa nepodarilo ukončiť kôli možnosti ohrozenia súťažiacich následkom silného vetra .
V priebehu konania súťaže bol vykonaný prebor jednotlivca pre dorast,ktorého sa mohli zúčastniť po dvaja zástupcovia z každého dorasteneckého družstva.
Dosiahnuté výsledky:
Dorastenky :
Chmiňany 115,60, Široké 121,69, Hrabkov NP+96,36
Dorastenci : Hendrichovce 98,95, Bertotovce 99,71, Prešov 111,80, Chminianska Nová Ves 111,98, Lipovce NP+86,80, Ľubotice NP+ 94,46,
Ženy : Terňa 110,58, Chmiňany 116,35, Šindliar 117,53, Svinia 118,29, Sedlice 139,60, Chminianska Nová Ves 86,38
Muži : Drienov 90,92, Pušovce 92,71, Lipovce 94,15, Žipov 94,34, Hendrichovce 95,65, Šindliar 97,91, Bajerov 99,34, Gregorovce 103,55, Ovčie 106,57, Terňa Np+ 75,66, Chmiňany NP+ 77,03, Chminianska Nová Ves NP+77,71, Lažany NP+ 78,03, Sedlice NP+ 81,41, Abranovce NP+ 85,59, Župčany NP+ 86,19, Demjata NP + 95,10
Na územnej súťaži hasičského dorastu, v disciplíne – Pretek jednotlivca získali výkonnostné triedy:
Dorastenky:

I. VT Soňa Pribulová
II. VT Viktória Ivanová , Andrea Hlubeňová, Soňa Hadbavná III. VT Slavomíra Makarová
Dorastenci:
II. VT Kristián Krajňák
III. VT Maroš Gargalik ,Timotej Slezák, Oliver Gabor , Pavol Pacosa

Foto Peter Cápay : https://dpopresov.rajce.idnes.cz/Uzemne_kolo_doras tu_a_dospelych_Lipovce_2019


Územné kolo súťaže mužov nad 35 a žien nad 30 rokov Ovčie 2019.

Dňa 10. júna sa v obci Ovčie stretli členovia staršej generácie dobrovoľných hasičov, aby ukázali sebe a ostatným, že sú stále schopní plniť poslanie hasičskej generácie pri záchrane majetku a životov občanov v prípade živelnej udalosti. Svoju pripravenosť dokázali vykonaním dvoch pokusov požiarneho útoku na sklápacie terče. Do výsledného poradia sa počítal lepší dosiahnutý čas.
Veľkým povzbudením pre účastníkov súťaže a divákov bola aj účasť prezidenta DPO SR. p. Pavla Ceľucha, ktorý v úvode podujatia pozdravil účastníkov a následne informoval o úmrtí JUDr. Jozefa Minárika, následne čoho si jeho pamiatku prítomní uctili minútou ticha. Vo svojom príhovore poďakoval súťažiacim za prácu a vyjadril presvedčenie , že v DHZ budú aj naďalej prínosom pre územnú organizáciu.
V ďalšej časti prečítal rozkaz Prezídia DPO SR o povýšení p. Františka Jureka z Hendrichoviec do hodnosti mladší inšpektor. Mimoriadne p.prezident povýšil do hodnosti starší inšpektor Jozefa Ruttkaya z Lipníkov.
Vystúpil aj starosta obce Eduard Jenča, ktorý po privítaní súťažiacich a hostí informoval aj o pripravovaných oslavách 100 rokov od založenia hasičského zboru Ovčie.
Po spresnení organizačných pokynov sa pristúpilo k hasičskej súťaži.
Dosiahnuté umiestnenie :
Ženy
: Ovčie 26,73, Sedlice 35,95, Chmiňany NP
Muži : Gregorovce 19,78, Veľký Slivník 20,18, Hendrichovce 20,18, Bretejovce 20,46, Pušovce 21,53, Šindliar 22,77, Šindliar 22,87, Štefanovce 23,36, Víťaz 23,74, Sedlice 24,05, Ovčie 25,38, Župčany 25,95, Lipovce 29,53, Široké 30,00, Hrabkov NP
Už tradične sa vyhodnocuje:Najľahšia súťažiaca Alžbeta Lucová,Najťažší súťažiaci Pavol Vavrek,Najstaršia súťažiaca Mária Dubecká
Najstarší František Čech,Najstaršie Hrabkov,Najťažšie HD Hrabkov

Foto Peter Cápay https://dpopresov.rajce.idnes.cz/Obv.sutaz_muzov_a _zien_Ovcie


Územné kolo hry Plameň

Dňa 7.júna sa v Prešove na strednej odbornej škole technickej v Prešove konalo Územné kolo hry Plameň.Zúčastnilo sa 9 KMH chlapcov a 3 KMH dievčat. Družstvá súťažili v štafetovom behu na 400 m s prekážkami a Požiarnom útoku s prekážkami – podľa medzinárodných pravidiel. Do hodnotenie sa počítali časy obidvoch pokusov , trestné body a priemerný vek.

Dosiahnuté výsledky:
Chlapci
: Široké 1012,50, Víťaz 998,52, Ľubotice 997,08, Chminianska Nová Ves 936,93, Sedlice 933,05, Prešov 929,63, Bretejovce 918,25, Kokošovce I 880,42, Proč 873,86

Dievčatá :
Sedlice 1011,51, Sedlice 994,89, Proč 919,72,
Počasie súťažiacim prialo, len nás mrzí, že pošty súťažiacich kolektívov z roka na rok klesajú. Poďakovanie za úspešný priebeh patrí členom DHZ Sedlice, ktorí zabezpečili prekážky a pripravili trať, rozhodcom,funkcionárom UZO, ako aj vedeniu školy za poskytnutie priestoru.
Foto Peter Cápay – https://dpopresov.rajce.idnes.cz/Plamen_2019

3. ročník „ Prešovský železný hasič“

V nedeľu 2. júna sa Prešove pri OC Eperia konal pod záštitou primátorky mesta v poradí už tretí ročník „Prešovského železného hasiča“ Toto podujatie si postupom času získava stále viac záujemcov o ukážku toho čo dokážu. Každý zúčastnený, ktorý zvládne náročnú trať je víťazom nad sebou samým. Ale aj tí, čo trať nezdolali, boli divákmi odmenení potleskom. Každý zo súťažiacich mal jeden pokus na zdolanie náročnej trate. Súťažilo sa v troch kategóriách : ženy ,muži a hasiči z povolania.
Hosťami podujatia boli : prezident DPO SR p.Pavol Ceľuch, riaditeľka obchodného centra Eperia p.Štiberová, vedúci kancelárie primátorky mesta Prešov p.Kuba, predseda Územnej organizácie DPO Prešov p.Marek Angelovič, tajomníčka Územného výboru DPO p.Humeňanská a ďalší.
Súťaž organizačne a materiálne zabezpečili členovia DHZ Prešov a DHAZZ Chmeľov.

Dosiahnuté umiestnenie súťažiacich :

Ženy
:
Jana Bednáriková 4,1085 , Katarína Štefančínová 4,1414, Mária Ličáková 4,2826, Patrícia Jusková 4,3579, Natália Weissová 4,4552, Katarína Balogová 4,5005, Katarína Vargečková 5,0959, Dagmar Čupáková 5,4479


Muži :
František Ridzoň 3,3182, Jakub Šifra 3,3339, Kristián Škovran 3,3426, Pavol Štrba 3,4195, Pavol Kandráč 3,4451, Štefan Andraško 3,4678, Kristián Mačejovský 3,3491, Michal Jurek 4,4620, Maroš Bartko 4,5892, Michal Kríž 5,0515, Ondrej Koločík 5,1659, Filip Madžo 5,2148, Jakub Slivinský 5,2990, Filip Smrek 5,3186, Tomáš Bjalas 5,3967, Jozef Blaščák 5,5136, Ján Jura 6,5954, Šimon Štofaník 7,5261, Marek Kuchta 7,2535, Daniel Marcinko 7,5948, Adam Baloga 8,1182, Michal Polaček 8,3494, Kristán Jančuš 8,3672, Miroslav Kunc 9,1413, Radoslav Šimko 12,0854, Šimon Dugas 17,2124-NP, Adrián Utlák NP, Marián Svoboda NP,


Muži profesionáli
: Adrián Ficík 3,4044, Marek Šalacha 3,4078, Matúš Bali-Hudák 3,4226, Denis Bilý 3,4684, Felix Petrinec 3,5371, Štefan Andraško 3,5878, Patrik Krivoš 6,5936, Maroš Širochman NP
Foto Peter Cápay https://dpopresov.rajce.idnes.cz/Zelezny_hasic_201 9


Obvodové kolo Víťaz

Dňa 2 júna 2019 sa v obci Víťaz konalo obvodové kolo súťaže DHZ pre okrsky Víťaz, Fričovce a Chminianska Nová Ves. Súťažilo sa podľa Pravidiel požiarneho športu v dvoch pokusoch PÚ s vodou na sklápacie terče a požiarnej štafety na 8x 50 m cik-cak. V PÚ sa počítal lepší dosiahnutý pokus a výsledný čas je súčtom časov obidvoch pokusov.
Z každého družstva sa dvaja súťažiaci mohli prihlásiť na prebor jednotlivca.

Dosiahnuté umiestnenie :
Okrsok Víťaz :
Ženy :
Chmiňany 111,66

Muži :
Chmiňany 104,06, Ovčie 105,05, Križovany 114,41, Hrabkov 116,63, Víťaz 126,92


Okrsok Fričovce :
Ženy :
Šindliar 130,76

Muži :
Lipovce 96,19, Hendrichovce 99,95, Šindliar 102,11, Bertotovce 105,21, Široké 108,69, Fričovce 137,20


Okrsok Chminianska Nová Ves :
Ženy:
Svinia 112,46, Chminianska Nová Ves 117,56,

Muži :
Lažany 97,89, Chminianska Nová Ves 102,93, Hermanovce 111,19, Ondrašovce 121,61

Mimo súťaž
: muži Ľubotice 120,48, dorastenci Bretejovce 108,87


Obvodové kolo Kapušany


Dňa 26.mája 2019 sa v Kapušanoch konalo obvodové kolo súťaže DHZ pre okrsky Fintice.Terňa, Prešov a Lipníky. Súťažilo sa podľa Pravidiel požiarneho športu v dvoch pokusoch PÚ s vodou na sklápacie terče a požiarnej štafety na 8x 50 m cik-cak. V PÚ sa počítal lepší dosiahnutý pokus a výsledný čas je súčtom časov obidvoch pokusov.
Z každého družstva sa dvaja súťažiaci mohli prihlásiť na prebor jednotlivca.
Obvodové kolo prebehlo v rámci pohárovej súťaže o pohár starostky obce,za čo usporiadateľom patrí veľké poďakovanie.

Výsledky pohárovej súťaže –súťažilo sa v dvoch pokusoch PU a štafete 8x50m cik cak, výsledný čas je súčtom časov obidvoch pokusov.
Ženy : Pušovce 122,97, Kapušany 153,19
Muži: Pušovce 101,36, Lipovce 101,77, Nemcovce 109,17, Šarišské Sokolovce 114,61, Raslavice 116,60, Prešov 118,24, Kapušany 118,90, Fintice 123,93

Dosiahnuté umiestnenie v obvodovom kole :

Okrsok Fintice
:
Ženy : Kapušany 153,19
Muži : Okružná 116,79, Demjata 118,70, Kapušany 118,90, Fintice 123,93, Trnkov 131,24

Okrsok Terňa :
Ženy : Terňa 113,73
Muži : Terňa 99,08, Gregorovce 103,19, Veľký Slivník 111,10, Záhradné 121,49

Okrsok Lipníky :
Ženy Pušovce 121,97
Muži : Pušovce 101,36, Nemcovce 129,17, Lipníky 114,14, PročNP+101,30

Okrsok Prešov :

muži : Župčany 114,88, Vyšná Šebastová 137,60


Foto zo súťaže Peter Cápay , https://dpopresov.rajce.idnes.cz/Obv.kolo_Kapusany _2019


Obvodové kolo Lemešany


Dňa 19.mája 2019 sa v Lemešanoch konala obvodová súťaž DHZ pre okrsky : Lemešany, Kokošovce, Mirkovce, Sedlice a Rokycany. Súťažilo sa podľa Pravidiel požiarneho športu v dvoch pokusoch PÚ s vodou na sklápacie terče a požiarnej štafety na 8x 50 m cik-cak. V PÚ sa počítal lepší dosiahnutý pokus a výsledný čas je súčtom časov obidvoch pokusov.
Dosiahnuté umiestnenie:
Okrsok Lemešany :

Ženy : Lemešany 144,28
Muži : Drienov A 98,13, Bretejovce 112,21, Drienov B 112,27
Okrsok Kokošovce :
Muži : Abranovce 106,72, Záborské 106,97
Okrsok Mirkovce :
Muži : Lesíček 99,99, Brestov 108,36+mimo súťaž muži Prešov 129,56, dorast Prešov 125,23
Okrsok Sedlice :
Ženy : Sedlice 138,90
Muži : Ľubovec 100,20, Sedlice 109,71, Miklušovce 128,65
Okrsok Rokycany :
Muži : Žipov 101,78 , Bajerov 105,13, Bzenov 116,68

Foto zo súťaže Peter Cápay , https://dpopresov.rajce.idnes.cz/Obvodove_kolo_Lem esany_2019


Kalendár pohárových súťaží 2019


P. č.
Presný názov súťaže – ročník Dátum a miesto konania Zodp. funkc., meno,kontakt

1. O pohár starostu obce –11. ročník 26. 5. 2019 Kapušany
Anton Raďak – 0949 339 221

2. O pohár starostu obce – 7. ročník 1. 6. 2019 Trnkov
Anton Onofrej – 0918 186 826

3. Železný hasič – 4. ročník 1. 6. 2019 Prešov
Branislav Obal - 0905 866299

4. O pohár hasičských tovarišov Stredná odb. škola technická –
5. ročník 24. 6. 2019 Prešov [B ]Ing. Martina Nováková –
0918 982 496

5.
O pohár starostu obce – 2. ročník 23. 6. 2019 Ľubotice
Vladimír Pecuch – 0948 653 322

6. Memoriál Emila Fottu – 5. ročník 23. 6. 2019Široké [B
]Ing. Mgr. Silvia Kováčová – 0907 135 138

7. O pohár starostu obce – 5. ročník 29. 6. 2019 Vyšná Šebastová
Viktor Baran – 0905 372 119

8. Memoriál Pavla Tkáča – 2. ročník 30. 6. 2019 Fričovce
Marián Andraščík – 0907 907 661

9. O pohár DHZ – 6. ročník 5. 7. 2019 Nemcovce
Marek Olejár – 0903 611 113

10. O pohár starostu obce - 1. ročník 5. 7. 2019 Krížovany
Cyril Harničár – 0903 602 424

11. O pohár obce – 14. ročník Nočná súťaž 12. 7. 2019 Gregorovce
Ján Semančík – 0903 172 908


12. O pohár starostu obce – 14.ročník ŠHL 14. 7. 2019 Pušovce
Ján Namešpetra – 0911 789 088


13. O pohár DHZ – 3. ročník Nočná súťaž – do kopca 20. 7. 2019 Lažany
Nikodém Miškuf – 0944 123 730

14. O pohár primátora mesta Veľký Šariš –1. ročník 21. 7. 2019 Veľký Šariš Mgr. Sylvia Hetmánková- 0915 331 642

15. O pohár starostu obce –19. ročník Nočná súťaž 27. 7. 2019 Terňa
Marián Mikolaj – 0907 345 113


16. O pohár starostu obce –21. ročník 28. 7. 2019 Župčany
Ing. Jozef Kišš – 0907 981 056


17. O pohár starostu obce – 1. ročník Nočná súťaž 2. 8. 2019 Žipov
Patrik Berdis – 0948 687 644


18. O pohár starostu obce – 9. ročník ŠHL 18. 8. 2019 Bertotovce
Adrián Hric – 0915 042 182
P. č.
Presný názov súťaže – ročník Dátum a miesto konania Zodpovedný funkcionár, meno
Kontakt

20. O putovný pohár ÚzO DPO SR - 12. ročník. Súťaž PS - 8 4. 8. 2019 Fintice
ÚzO DPO SR - Mária Humeňanská - 0918 790 369


21. O pohár primátorky mesta Prešov- 5. ročník ŠHL 10. 8. 2019 Prešov
Branislav Obal - 0905 866299


22.O pohár DHZ – 9. ročník 11. 8. 2019 Hendrichovce
František Jurek – 0907 430 555


23. O pohár DHZ – 3. ročník Spoločné ligové kolo ŠHL a KOHL 23. 6. 2019
Brestov

Ing. František Pipka – 0917 565 651


24. O putovný pohár Petiča –38. ročník 25. 8. 2019 Lipníky
Ing. Ondrej Koločík – 0910 944 788

25. O pohár starostu obce –15. ročník Finále ŠHL 31. 8. 2019 Bretejovce
Ing. Martin Slanina – 0915 853 656


26. O pohár starostu obce – 8. ročník 7. 9. 2019 Kojatice
Michal Roba – 0908 342 664


27. O pohár starostu obce – 12. ročník - PS 8 8. 9. 2019 Lipovce
Jaroslav Sedlačko – 0907 589 383


28. Halová súťaž pre mladých hasičov- O pohár primátorky mesta Prešov – 16. ročník 15. 11. 2019 Prešov

ÚzO DPO SR Prešov – 0918 790369Spracoval: Mária Humeňanská Dátum: 11. 3. 2019ČASOVÝ HARMONOGRAM SÚŤAŽÍ – ROK 2019:


I. OBVODOVÉ SÚŤAŽE
12. máj 2019 o 13.00 hod. – Lipníky
– futbalové ihrisko
Zúčastnia sa DHZ z okrsku: Fintice, Terňa, Prešov a Lipníky

19. máj 2019 o 13.00 hod. - Lemešany - futbalové ihrisko
Zúčastnia sa DHZ z okrsku: Mirkovce, Lemešany a Kokošovce
a DHZ z okrsku: Rokycany a Sedlice

2. jún 2019 o 13.00 hod. Viťaz - futbalové ihrisko
Zúčastnia sa DHZ z okrsku: Chminianska Nová Ves, Fričovce a Víťaz


II. ÚZEMNÁ SÚŤAŽ MUŽOV NAD 35 ROKOV, ŽIEN NAD 30 ROKOV
9. jún 2019 o 13.00 hod. - Ovčie
– futbalové ihrisko

III. ÚZEMNÁ SÚŤAŽ HASIČSKÉHO DORASTU
15. jún 2019 o 10,00 hod. – Lipovce
- futbalové ihrisko
Územnej súťaže hasičského dorastu sa zúčastnia - prihlásené HD - dorastencov a dorasteniek

IV. ÚZEMNÁ SÚŤAŽ DHZ
16. jún 2019 o 10,00 hod. – Kojatice
- futbalové ihrisko
Územnej súťaže DHZ sa zúčastnia - víťazi obvodových súťaži /z každého okrsku/ + 5 ďalšie najlepšie HD mužov a 3 HD žien z celého okresu.

V. SÚŤAŽE PRE MLADÝCH HASIČOV
24. máj 2019 - Územné kolo hry Plameň Prešov
– Stredná odborná škola technická
15. november 2019 – Halová súťaž - 16. roč. - O putovný pohár primátorky mesta Prešov
Prešov,
Spojená škola Ľ. Podjavorinskej


VI. TORYSKÝ POHÁR – 5. ročník - 21. 9. 2019 Šarišské Dravce


VII. SÚŤAZE DHZ V RÁMCI KRAJA
22. 6. 2019 - Krajská súťaž – DHZ a hasičského dorastu Drienov
29. – 30. 6. 2019 Národné kolo DHZ a hasičského dorastu Kysucké Nové Mesto
17. 8. 2019 – 27. ročník - Šarišský pohár Torysa

2018


15. ročník Halovej súťaže O pohár primátorky mesta Prešov.

Dňa 16. novembra 2018 sa už po 15. Krát stretli v meste Prešov členovia krúžkov mladých hasičov, aby si na záver hasičskej sezóny v okrese Prešov zmerali svoje sily v požiarnom trojboji, organizovanom mestom Prešov, ÚzO DPO Prešov, DHZ Prešov, za podpory hasičov zo Sedlíc , Víťaza a ďalších. Čestným hosťom podujatia je už tradične prezident DPO SR p. Pavol Ceľuch.
Mladí hasiči vo veku 8-16 rokov súťažia v troch disciplínach : štafeta 8x50m, štafeta dvojíc a uzlová štafeta. Výsledný čas je súčtom časov jednotlivých časov, od ktorých sú odpočítané výhodové body za vek. Súťaží sa v kategórii dievčatá a chlapci.
Perličkou na súťaži bola účasť žiakov materskej školy Sedlice, ktorí ukázali,že aj tí najmladší zvládnu prácu s hasičským náradím.
Dosiahnuté výsledky / výhodové body za vek,čas štafety 8x50m, čas štafety dvojíc, čas uzlovej štafety a výsledký čas /
Dievčatá :
1. Bystré 4 41,01 59,41 23,24 119,66
2. Podolínec 2 45,26 53,75 23,67 120,68
3. Becherov 2 42,77 54,81 32,20 127,78
4. Široké 2 51,67 57,62 28,50 135,79
5. Chmin. Nová Ves II. 8 50,18 64,60 32,78 139,56


6. Chmin. Nová Ves I. 4 50,68 60,60 36,35 143,63
7. Osikov 6 51,91 62,68 35,63 144,22
8. Veľký Slivník 4 43,03 62,50 43,53 145,06
9. Sedlice I. 6 47,37 62,43 42,50 146,30
10. Sedlice II. 8 48,75 68,69 36,87 146,31
11. Fulianka 4 44,53 61,28 46,25 148,06
12. Kamenica I. 6 57,56 62,23 42,31 156,10
13. Šindliar II. 6 49,60 69,75 46,73 160,08
14. Červenica 8 52,74 68,69 47,40 160,83
15. Demjata II. 4 55,44 65,10 48,90 165,44
16. Šindliar I. 8 57,93 73,41 44,53 167,87
17. Soľ 4 52,49 64,09 59,38 171,96
18. Kamenica II. 10 49,63 81,63 57,96 179,24
19. Kokošovce 10 52,14 81,84 76,07 200,05
20. Kamenica III. 10 61,69 81,19 81,13 214,01
21. Demjata I. 12 59,97 81,14 137,97 267,08
22. Terňa 14 65,51 114,68 130,84 297,03
23. Sedlice III.
Materská škola 14 83,06 195,00 88,96 353,02

Chlapci :
1. Bystré 2 38,84 56,71 27,52 121,07
2. Víťaz 4 46,11 57,12 27,44 126,67
3. Becherov 4 40,59 57,69 32,59 126,87
4. Chmin. Nová Ves II. 4 41,91 59,53 31,38 128,82
5. Bystré II. 6 48,74 59,77 27,56 130,07


6. Fulianka 6 44,78 58,12 42,17 139,07
7. Sveržov II. 4 44,46 63,65 36,65 140,47
8. Soľ 2 42,83 62,69 38,09 141,61
9. Kokošovce II. 6 45,69 68,34 37,74 145,72
10. Ľubotice I. 4 50,56 62,69 38,90 148,15
11. Podolínec 6 46,45 71,72 37,48 149,65
12. Červenica 6 46,45 63,78 45,87 150,10
13. Prešov I. 2 51,76 61,50 42,36 153,62
14. Veľký Slivník 8 42,64 76,25 44,38 155,27
15. Prešov II. 8 47,40 71,25 46,66 157,31
16. Oľšavce 6 41,80 69,22 47,55 157,57
17. Kokošovce I. 2 48,81 78,16 40,47 165,44
18. Sveržov I. 14 55,38 75,09 50,82 167,29
19. Široké 4 47,67 78,22 46,63 168,52
20. Osikov II. 8 53,93 72,65 51,07 169,65
21. Sedlice I. 10 55,79 70,62 57,69 174,10
22. Kamenica II. 8 52,11 77,94 52,46 174,51
23. Bystré III. 8 58,40 88,42 41,33 180,15
24. Sedlice II. 12 64,54 79,54 56,57 188,65
25. Kamenica I. 12 61,19 85,50 66,31 201,00
26. Jurské 10 76,27 82,60 63,53 212,40
27. Ľubotice II. 10 68,90 88,06 65,75 212,71
28. Demjata 12 59 ,16 82,53 117,61 247,30
29. Terňa 10 58,46 94,31 116,33 259,10

Cena – najlepší vedúci KMH – Vasiľ Feckanič
Najmladšia – Ľubica Gajdošová – ZŠ Terňa
Najmladší – Tomaš Olejár – DHZ Sedlice
Putovné poháre – Bystré - chlapci aj dievčatá


Foto Peter Cápay : https://dpopresov.rajce.idnes.cz/15.rocnik_halovej _sutaze
https://ctrlv.cz/dlWL
https://ctrlv.cz/aYJE

Dejiny hasičstva v Prešovskom kraji.

Dňa 23.októbra 2018 sa v rámci Dňa Prešovského samosprávneho kraja stretli zástupcovia okresných výborov DPO, kraja Prešov, KV DPO, KR HaZZ, držiteľov titulu „Zaslúžilý člen DPO SR, mesta Prešov a ďalších s predsedom Prešovského samosprávneho kraja Milanom Majerským, aby slávnostne uviedli do života unikátnu publikáciu , ktorá mapuje históriu dobrovoľných hasičov v Prešovskom kraji, pod názvom „Dejiny hasičstva v Prešovskom kraji“. Slávnostný akt začal podaním hlásenia predsedom Krajského výboru DPO Mariánom Rušinom predsedovi PSK p. Majeskému, ktorý pozdravil prítomných. Vo svojom príhovore ocenil význam a prácu dobrovoľných hasičov na úseku požiarnej ochrany na území kraja. Pripomenul aj to, že najstarší požiarny zbor na Slovensku bol založený roku 1847 práve v Prešove. Knihu na uvedenie do života priniesli Zaslúžilí členovia DPO SR Michal Soroka a Štefan Mikolaj. Akt „krstu“ bol prevedený pieskom, jedným z pomocných prostriedkov hasičov.
Prezident DPO SR Pavol Ceľuch poďakoval pánu Majerskému za pomoc pri vydaní knihy , ako aj za pomoc pri rozvoji požiarnej ochrany v kraji Prešov, na základe čoho odovzdal menovanému striebornú medailu „Za spoluprácu“, udelenú krajskou organizáciou DPO SR.
Stretnutia sa zúčastnila aj primátorka mesta Prešov .Andrea Turčanská, krajský riaditeľ HaZZ Prešov p.Ján Goliáš, riaditeľ OK HaZZ Prešov Ľubomír Toďor, funkcionári okresných organizácii DPO kraja Prešov a mnohí ďalší.
Po slávnostnom akte sa zhromaždenie presunulo pred budovu PSK, kde bod slávnostne odovzdaný výtlačok knihy do knižného fondu Podduklianskej knižnice Svidník. Na záver bolo prevedené spoločné fotografovanie prítomných.


Foto /eter Cápay : https://dpopresov.rajce.idnes.cz/Nova_kniha_hasico v

Cvičenie hasičov na Delni

Dňa 2.októbra 2018 sa na prírodnom kúpalisku Delňna v Prešove konalo súčinnostné cvičenie dobrovoľných a profesionálnych hasičov,ktorého cieľom bolo získanie praktických skúseností s pri ovládaní techniky z protipovodňových vozíkov,ktoré boli dodané dobrovoľným hasišským zborom . Zároveň bola preverená aj funkčnosť prostriedkov,ktoré sú vo výbave vozíkov.Cvičiaci získali skúsenosti pri stavbe protipovodňovej steny, ktorej dlžka bola vyše 200 metrov. Nepriaznivé počasie ukázalo na to,že v skutočných podmienkach pri záplavách nikto nemôže podceniť predpísanú výstroj,lebo by sa mu to nepríjemne vrátilo na poškodení zdravia.
Počty účastníkov: hasiči z povolania 20,dobrovoľní hasiči 125. Cvičenia sa zúčastnilo 29 DHZ . Územná organizácia vlastní 65 protipovodňových vozíkov. Na cvičenie boli prizvané aj DHZ Kvačany, Vyšná Šebastová, Kapušany, Terňa, Fričovce a Fulianka, ktorí na výcviku neboli, ale tieto sa cvičenia nezúčastnili.
Foto Peter Cápay : https://dpopresov.rajce.idnes.cz/Delna_jesen_2018

Cvičenie v Lipovciach

Text doplním.
Foto : https://dpopresov.rajce.idnes.cz/30.9.2018_cviceni e_Lipovce

Ľubotice 22.9.2018

Súťažilo sa v dvoch pokusoch PÚ v kategórii do a nad 1500 cm. Zúčastnili sa družstvá mužov.
Výsledky do 1500 cm : Čičava 17,06, Šarišské Sokolovce 20,01, Ľubotice 23,84, Žipov B 27,11
Výsledky nad 1500 cm : Plavnica 17,39, Žipov A 18,79, Prešov 19,01


Toryský pohár

Dňa 22.9.2018 sa v obci Hendrichovce konal už 4. Ročník Toryského pohára,ktorého sa zúčastňujú DHZ okresov Sabinov a Prešov. Každé družstvo malo dva pousy PÚ,počítal sa lepší dosiahnutý čas.
Výsledky ženy : Chminianska Nová Ves 23,58, Kojatice 23,82, široké 24,36, Orkucany 30,83, Pečovská Nová Ves 32,61, Nemcovce 37,03, Torysa 61,87
Muži : Pušovce 17,68, Kojatice 18,44, Chminianska Nová Ves 19,02, Hendrichovce 19,41, Ražňany 19,75, Pečovská Nová Ves 19,84, Šarišské Sokolovce 21,88, Torysa 23,68, Široké 26,20, Kamenica 52,73,


Lipovce PS-8 do kopca 15.9.2018

Každé družstvo malo dva pokusy, výsledný čas je súčtom obidvoch.
Dosiahnuté výsledky ženy : Sedlice 101,91, Široké 118,34, Chminianska Nová Ves NP
Muži: Hendrichovce 76,21, Široké- 1 93,34, Hendrichovce -2 94,35, Sedlice 98,29, Šindliar 111,78, Široké 2 128,12, Lipovce NP+35,18, Chminianska Nová Ves NP
TOHATSU
Ženy
Chminianska Nová Ves NP+ 49,99
Muži : Hendrichovce -1 65,22, Lipovce 76,41, Chminianska Nová Ves 79,03, Široké- 1 80,34, Šindliar 86,12, Spišské Vlachy 93,45
Prebor jednotlivcov
ženy:
Jankaninová Lívia Chminianska Nová Ves 25,91, Timková Božena Sedlice 32,76
muži : Pastirčák Matúš ChNV 19,96, Janiga Matúš Šindliar 21,57, Andraščík Lukáš 23,69, Košík Jakub 26,71, Pastirčák Dominik ChNV 28,27, Imrich Stanislav Šindliar 30,64, Puliš Erik Široké 31,95, Fedor Pavol 34,98,


Kojatice O pohár starostu obce 9.9.2018

Výsledky pohárovej súťaže:
Športové hadice ženy :
Svinia 19,83, Chmiňany 20,79
Muži: Dlhé nad Cirochou 15,34, Drienov A 15,88, 16,43, Kojatice 16,79, Chminianska Nová Ves 17,28, Žbince 17,76, Drienov B 17,88, Chmiňany B 20,74
Hrubé hadice ženy : Kojatice 21,08, Pušovce 24,45, Široké 33,47, Hrabkov 45,07
Muži : Pušovce 16,68, Lažany 17,16, Lipovce 17,64, Bertotovce 17,83, Hendrichovce B 19,17, Žipov 20,24, Široké 25,72, SOŠt. Prešov 26,00


Hasiči deťom.

Dňa 9. septembra 2018 členovia DHZ Prešov, Lemešany ,Župčany a Hazz Chmeľov pripravili v priestoroch ZŠ Májové námestie na Sekčove ukážku požiarnej techniky hasičských zborov . Moderátorom podujatia bol Milan Zimnýkoval , známy z komentovania relácie Tvoja mama varí lepšie ako moja, nazývaný „ Junior „ , spolu s predsedom DHZ Prešov, Braňom Obalom. Deti mali možnosť v praxi použiť prenosné hasiace striekačky, zatočiť lafetou na požiarnej striekačke, spustiť požiarnu húkačku, rozprávať do rozhlasového zariadenia a mnoho ďalších atrakcií, pripravených hasičmi. Moderátor Milan navyše veľmi ochotne rozdával svoje fotografie s podpisom a pózoval s divákmi na spoločných fotografiách. Účasť detí a rodičov bola veľká. Po spoločnej fotografii hasiči pre deti pripravili tzv. „Penovú šou „ kde sa deti mohli vyblázniť v pripravenej pene, vytvorenej z požiarneho vozidla za pomoci penidla. Veríme, že podobné podujatia budú pokračovať aj v budúcnosti. Hasiči, ďakujeme za Vašu prácu.
Foto Peter Cápay : https://dpopresov.rajce.idnes.cz/Hasici_detom_2018


Železný hasič Prešov 2018


Dňa 29.auusta 2018 sa v Prešove na sídlisku III v priestoroch dopravného ihriska konal už druhý ročník súťaže Železný hasič. Toto podujatie organizuje DHZ Prešov v spolupráci s mestským úradom. Súťažiacim výnimočne prialo aj počasie, keď v doterajšej histórii súťaže prvý krát nepršalo. Pretekárom usporiadatelia pripravili pomerne náročnú trať, na ktorej bolo plnené 7 úloh, ktoré preverili sily každého, kto sa podujal túto trať absolvovať.
Podujatie otvorila primátorka mesta Ing. Andrea Turčanská. Vo svojom vystúpení vyjadrila uspokojenie s prácou dobrovoľných hasičov mesta, ktorí sú ochotní pomáhať pri záchrane majetku obyvateľov mesta. Ocenila aj prácu s mládežou a aktivity dobrovoľných hasičov pri propagácii požiarnej ochrany a ich nasadenie pri rúznych spoločenských akciách v meste a blízkom okolí.
Súťaže sa zúčastnilo celkom 51 súťažiacich, z toho 13 žien, 3 hasičov z povolania ,34 dobrovoľníkov a jeden mladý hasič.

Výsledky zo železného hasiča:
Kategória Ženy


Jana Bednariková 3,17, Daniela Pitoňáková 3,21, Marianna Palugová 3,31,Dominika Szemanová 3,42, Patrícia Jusková 3,55, Sofia Michňáková 4,03, Pavlína Haboráková 4,09
Radka Gaľanová 4,10,Katarína Balogová 4,15,Natália Zapachova 4,21, Barbora Kuchtova 4,32, Michaela Vaculiková 4,43 , Anna Šipošova Dudrova 5,31

Kategória Muži dobrovoľník

Lukáš Fridman 2,52, Kristián Škovran 3,17, Tomáš Fridman 3,18, František Ridzoň 3,23,Maroš Bošeľa 3,28,Peter Kľoc 3,30,Gregor Ilošvaj 3,41,Jakub Šejna 3,46,Juraj Štefánik 3,51,Tomáš Grečko 3,53, Martin Grečko 4,06,Marián Pitoňak 4,13,Patrik Zavacký 4,14,Miroslav Kočiščák 4,22,Patrik Marcin 4,22,Marek Mikovič 4,24,Richard Mojzeš 4,36,Stanislav Imrich 4,49,Miroslav Kunc 4,57, Michael Jurek 5,03,Ondrej Koločík 5,12, Marek Kuchta 5,13,Šimon Hudák 5,14,Jakub Slivinský 5,20,Dávid Kočan 5,28, Patrik Kočiščák 5,51,Štefan Džačovsky 6,07,Kristián Uličný 6,20,Ján Kostelník 6,37, Dominik Vadina 6,44, Michal Polaček 7,02, Filip Smrek 7,52, Dominik Dražinský 8,15
Martin Šipoš NP, Jan Barnoky NP, Martin Bilský NP

Kategória Muži profesional

Matúš Bali Hudák 3,34, František Ridzoň 3,58, Jakub Mikuláš 8,21

Víťazi získali hodnotné ceny . Ďakujeme sponzorom, usporiadateľom a všetkým ktorí prispeli k úspešnému vykonania tohto krásneho a náročného podujatia. Veríme, že bude mať ešte veľa budúcich ročníkov.


Foto Peter Cápay https://dpopresov.rajce.idnes.cz/Zelezny_hasic_201 8

Prešov 3. Ročník O pohár primátorky mesta Prešov

Dňa 25. augusta sa v Prešove na ihrisku SOŠ technickej v Prešove konal už v poradí tretí ročník pohárovej súťaže DHZ a 5.kolo šarišskej ligy. Organizátorom podujatia sa podarilo pripraviť skutočne pekné podujatie, ktoré si aj podľa úvodných slov pani primátorky získava stále viac priaznivcov. Požiarna ochrana má aj na škole veľkú podporu a žiaci školy majú dve hasičské družstvá, ktoré sa do ochrany pred požiarmi aktívne zapájajú.
Hasičské družstvá mali dva pokusy v požiarnom útoku, počítal sa lepší dosiahnutý čas. Pohárová súťaž bola vykonaná podľa pravidiel požiarneho športu a Šarišská liga podľa pravidiel ligy.
Dosiahnuté výsledky – Pohárová súťaž ženy nad 1500 : Bretejovce 19,02, Bzenov 19,56, Lemešany 21,68, Svinia 22,49, Chminianska Nová Ves a Široké NP
Muži nad 1500 : Brestov A 14,84, Bretejovce 15,07, Drienov A 15,38, Kojatice 15,42, Gaboltov 16,14, Pušovce 16,45, Brestov B 16,60, Dlhé nad Cirochou 17,18, Bzenov B 17,70, Chminianska Nová Ves 18,00, Drienov B 18,61, Ovčie 20,61, Bertotovce 22,05, Gelnica NP
Ženy do 1500 : Prešov 31,29
Muži do 1500 : Lipníky 22,74, Prešov 22,76, SOŠ technická NP
Šarišská hasičská liga ženy : Bretejovce 19,02, Lemešany 21,68, Svinia 22,49
Muži : Brestov A 14,84, Bretejovce 15,07, Drienov A 15,38, Gaboltov 16,14, Brestov B 16,60, Vyšná Šebastová 17,14, Drienov B 18,61, Hermanovce B 42,14, Prešov 42,70
Najlepší prúdar ženy pravý 18,50 Svinia, muži ľavý 14,42 Drienov A
Veľké poďakovanie usporiadateľom z DHZ Prešov - predseda Branislav Obal, mestu Prešov . hlavný podiel člen kancelárie primátorky mesta p. Peter Kulan, členom DHZ SOŠ technickej – p. Jaroslav Tartaľ, DHZ Ovčie – Štefan Magda, štábu ŠHL a celému radu pomocníkov, ktorí sa podieľali na úspešnom priebehu podujatia.
V závere pozývame na akciu Železný hasič,ktorá bude 29.augusta od 11,00 hod. na dopravnom ihrisku pri jazdeckom areály . Tu naši hasiči a hasičky ukážu svoju silu a vytrvalosť pri zdolávaní náročných úloh.
Foto Peter Cápay : https://dpopresov.rajce.idnes.cz/3_rocnik_2018


Brestov 19.augusta 2018 O Pohár predsedu DHZ a 4.kolo Šarišskej ligy

Dosiahnuté umiestnenie ženy : Čižatice 18,27, Vtáčkovce 18,95, Bretejovce 19,09, Svinia 21,48, Lemešany 21,60,
Muži : Vtáčkovce 14,11, Drienov A 15,20, Kecerovce 15,25, V.Šebastová 15,45, Brestov a 16,07, Gaboltov 16,27, Brestov B 16,37, Bretejovce 16,44, Drienov B 18,33, Ľubotice 22,93, Prešov 23,06
Šarišské liga ženy : Bretejovce 19,09, Svinia 21,48,
Muži : Muži nad 35 : Pušovce C 19,35, Veľký Slivník 19,72, Hermanovce 15,10, Drienov A 15,20, V.Šebastová 15,45, Brestov A 16,07, Gaboltov 16,27, Brestov B 16,37, Bretejovce 16,44, Drienov B 18,33, Prešov 23,06


Pohárová súťaž PS-8 , O putovný pohár ÚzO DPO Prešov

Dňa 12.augusta sa v obci Chmiňany konala pohárová súťaž s tzv. „ historickou technikou PS-8 „ Súťaže sa zúčastnili družstvá mužov a žien z DHZ, ktoré vlastnia túto techniku. Každé družstvo malo dva pokusy a výsledný čas je súčtom časov obidvoch pokusov.
Dosiahnuté výsledky ženy : Chmiňany II 63,43, Chminianska Nová Ves 69,24,
Chmiňany I 74,28, Lemešany 76,26, Široké 144,74
Muži : Hendrichovce II 55,67, Chmiňany II 60,85, Chminianska Nová Ves 63,71, Široké 69,57, Lipovce 71,46, Hendrichovce I 72,19, Fričovce 77,01, Chmiňany I 81,05
Mimo súťaž sa zapojilo aj družstvo rozhodcov v zložení : Veliteľ Ľubomír Toďor a členovia : Marek Angelovič, Jaroslav Sedlačko, Tomáš Olejár, Štefan Bonk, Gabriel Kaščák, František Baloga, František Jurek a Peter Fiľakovský. Toto družstvo aj bez tréningu dosiahlo čas 69,09. Gratuľujeme a ďakujeme za pekné podujatie všetkým ,ktorí sa na jeho úspešnom priebehu podieľali.

Sveržov, XXVI ročník Šarišského pohára

Dňa 11. Augusta 2018 sa v obci Sveržov konal už XXVI roční Šarišského pohára, ktorého sa už tradične zúčastňujú hasičské družstvá okresov Bardejov, Prešov, Sabinov, Svidník a Stará Ľubovňa , súťažiace v kategórii dorastenky, dorastenci, ženy, muži, ženy nad 30 r., muži nad 35 r., krúžky mladých hasičov a hasičov z povolania. Vyhodnocujú sa jednotlivé kategórie a celkovo najlepší okres.
Dosiahnuté výsledky :
Dorastenky
: Lemešany PO 24,77, Plaveč SL 29,55, Hrabovec BJ 35,59, Dukovce SK 40,20
Ženy :Svinia PO 22,61, Raslavice BJ 28,02, Lúčka SB 31,74, Litmanová SL 32,00
Ženy nad 30 r. : Sedlice PO 32,21, Torysa SB 32,91, Sveržov BJ 33,09
Dorastenci : Ďačov SB 19,27, Sveržov BJ 20,85, Chmiňany PO 21,51, Kľušov BJ 22,28, Dukovce SK 24,85, Hniezdne SL 30,38
Muži nad 35 r. Roškovany SB 20,80, Hendrichovce PO 21,93, Malý Lipník SL 22,11, Beloveža BJ 22,93
Muži : Becherov BJ 16,11, Šindliar PO 16,28, Gaboltov BJ 17,10, Lažany PO 18,87, Radoma SK 19,36, Krásna Lúka SB 20,63, Plavnica SL 21,02, Mníšek nad Popradom 22,62, Kuková SK 23,11
KMH : Becherov BJ 1033,06, Rožkovany SB 1028,72, Podolinec SL 1023,93, Milpoš SB 1019,53, Sedlice PO 1014,72, Chminianska Nová Ves PO 1006,72, Jarabina SL 1003,63
HaZZ : Bar