Svet-Stranek.cz
Osobní stránka na adrese: ovdpopresov.svet-stranek.cz
Okresný  výbor DPO Prešov

Z historie DHZ okresu Prešov:Osobní stránka na adrese: ovdpopresov.svet-stranek.cz

Z historie DHZ okresu Prešov

Nové príspevky posielajte na capayzoznam.sk , rád ich zverejním.

Bzenov

Hasičský šport má v obci Bzenov dlhú tradíciu.Aj generácia terajších hasičov nadviazala na činnosť našich otcov.Okrem družstiev mužov sme do práce zapojili aj dievčatá – požiarničky.O tom,že naši hasiči a hasičky vedia okrem súťaženia pripraviť úspešnú akciu aj pre iných,dokazuje každoročná súťaž „O pohár starostu obce“,ktorú od roku 1997 pravidelne pripravujeme každý rok.Krásne a príťažlivé pre hasičské družstvá zo širokého okolia na tejto súťaži je ,že ako jediná v okrese Prešov je ako vodný zdroj rybník a výtlak je do kopca s prevýšením viac ako 10 metrov.Každý,kto dokáže dostať vodu počas súťaže ku terčom,má preverené svoje zručnosti a aj výzbroj a výstroj,lebo vadný materiál,alebo zle naviazané polospojky tlak vody nevydržia. Predseda DHZ Marek Svat

Červenica

Korene organizovaného hasičstva v okrese Prešov majú veľmi starú tradíciu vzhľadom na to,že už v roku 1847 vznikol Dobrovoľný hasičský a záchranný zbor v meste Prešov,ktorý je najstarším DHZ na Slovensku.V neskorších rokoch vznikali dobrovoľné požiarne zbory aj v iných mestách a obciach na celom Slovensku.Rozvoj v tejto oblasti je najvýznamnejší hlavne v rokoch po vzniku ZHJ v roku 1922.Podľa archívnych záznamov,vydaných v Hasičskej ročenke z roku 1935 ,DHZ Červenica vznikol v roku 1886 a v tomto roku si pripomína 118 rokov svojho vzniku.V ročenke je udávané,že predsedom zboru bol Mikuláš Gajdar,veliteľ Ján Štofan,náhradný veliteľ Ján Lorinc,zborový lekár dr.Bott,pokladník Ján Glankovič, dozorca majetku a revízor Juraj Nemčík.
Vznik DHZ v našej obci už v 19.storočí je úzko spojený s existenciou svetoznámych opálových baní v pohorí Dubník,ako aj pomerne veľkou vzdialenosťou od najbližšieho mesta.Občania obce a okolia boli odkázaní najmä na svojpomoc pri rôznych požiaroch a iných nešťastiach.Členovia DHZ Červenica na základe dlhoročných skúsenosti a výsledkov práce boli delegovaní a volení do rôznych riadiacich funkcií v Hasičskej okresnej jednote č.35 so sídlom v Prešove.V roku 1935 bo l okresným lekárom dr.Gabriel Bott,Ján Štofan bol členom výboru HOJ,dozorcom v obvode so sídlom v Tuhrinej bol Michal Doliak.Začiatky 19.storočia neboli práve najľahšie,lebo situácia v zabezpečení požiarnej ochrany,vycvičenosti a vybavenosti DHZ bola na nízkej úrovni.Výstroj a výzboroj bola zakupovaná hlavne zo zbierok občanov,alebo si tento materiál kupovali hasiči z vlastných prostriedkov.
Z povojnového obdobia sa zachovalo iba málo písomných materiálov a o histórii do 90-tych rokov sa dozvedáme iba z ústneho podania.Členovia DHZ sa zúčastňovali rôznej brigádnickej činnosti.V roku 1991 sme sa spolu s inými DHZ zúčastnili na údržbe požiarnej techniky v depozire Krajského vlastivedného múzea Prešov.
24.marca 1995 na VVZ za prítomnosti výkonného podpredsedu OV DPO Prešov p.Štefana Mikolaja a 13 členov DHZ boli uskutočnené voľby výboru DHZ,ktorý začal pracovať v zložení : Marián Zeleňák-predseda,Marián Hmeľar-podpredseda veliteľ,Stanislav Bugoš-strojník,Marián Karniš a Zdeno Petera-preventivár,Ľubomír Hadvižďák –hospodár. Veľkú pomoc mladému a začínajúcemu výboru poskytol p.Mikolaj a starostka obce Marta Pavlinská.V dnešnej dobe má zbor 27 členov,z toho 11 žien.Výbor pracuje v zložení : Marián Zeleňák – predseda,Ľubomír Petra –veliteľ,Stanislav Bugoš-preventivár,Marián Karniš-strojník,Želmíra Švecová-pokladník.Ďaľšími členmi sú:Marián,Martin a Ján Hmeľar, Stanislav a Miloš Sameľ,František Husár,Marek Chomjak,Andrej Horváth,Emil Tomáš,Milan Simák,
J ozef Jurko,Miroslav Mačo,Amália Husárová,Andrea Feková,Eva Sameľová,Emília a Andrea Ševčíková,Júlia Pachingerová,Stanislava Damová,Denisa Husárová,Marta Pavlinská a Iveta Lorincová
Technická výzbroj a výstroj- do roku 1960 niesú poznatky,od 1962 dodnes motorová striekačka PPS-8, od r.1983 Cisternový automobil AK V, od r.1998 motorová striekačka PS-12
Požiare v obci a okolí – nebezpečenstvo vzniku požiaru,ohrozujúceho životy a majetok obyvateľov je už od nepamäti.Inak tomu nieje ani v našej obci,kde podľa záznamov z obecnej kroniky vznikli tieto najväčšie požiare: v nedeľu 28.6.1936 o 12,00hod.vypukol požiar na dvore u Jána Krajňáka.Horieť začal stoh slamy,od neho sa zapálila stodola a celý dom a chlievy u Jána Uličného /Beňa/,ktorému zhoreli tri ošípané.K požiaru sa dostavili hasičské zbory z Opinej,Huviza / Lúčivnej/ a Tuhrinej,ale oheň medzitým lokalizovali miestni hasiči.Požiar zapríčinili deti.V roku 1943 vyhorela píla.18.8.1949 bola veľká búrka a povodeň,akú si ani najstarší obyvatelia obce nepamätali.V Červenici narobila veľké škody. 23.8.1984 na hospodárskom dvore JRD vznikol požiar stohu fúkanej slamy.Požiar vznikol od elektrického skratu a škoda bola 2300Kčs.O týždeň vznikol požiar balíkovanej slamy na hospodárskom dvore Lúčina,ktorý vznikol od blesku a škoda bola 2100 Kčs. 25.3.1985 zhorel drevený dom Jána Lorinca.Rada MNV v spolupráci s ONV v Prešove menovanému poskytli 3000 Kčs na zakúpenie oblečenia pre maloleté deti.Nemôžeme zabúdať ani na požiare,ktoré vznikajú z nedbanlivosti vypaľovaním trávnatých porastov.V rokoch 1996-2001 bolo v obci takýchto požiarov až 17.
Športová činnosť
Okrskové kolo Šarišské Bohdanovce – 9.6.1996 5.miesto muži
Okrskové kolo Mirkovce – 8.6.1997 5. miesto
Okrskové kolo Kokošovce – 21.6.1998 3.miesto
O pohár starostu obce Župčany – 30.8.1998 7.miesto
Okrskové kolo Drienovská N.Ves – 27.6.1999 3.miesto muži, 1.miesto ženy,ktoré postúpili na Okresné kolo
O pohár starostu obce Drienov – 4.7.1999 4.miesto muži , 1.miesto ženy
Okresné kolo PP DPZ Ovčie – 5.7.1999 2.miesto ženy s postupom na Šarišský pohár
Šarišský pohár Nová Ľubovňa – 25.7.1999 3.miesto ženy
Memoriál Pušovce – 3.9.1999 3.miesto muži, 1.miesto ženy
Čeľovský pohár – 7.5.2000 3.miesto muži, 2.miesto ženy
Okrskové kolo Drienov – 11.6.2000 3.miesto muži, 1miesto ženy
Okresné kolo Chmiňany – 5.7.2000 1.miesto ženy-postup na Šarišský pohár a vytvorenie rekordu okresu žien časom 27,32 sek.
Šarišský pohár Pečovská N.Ves 20.8.2000 3.miesto ženy
O pohár starostky obce Červenica – 28.8.2000 3.miesto muži , 1.miesto ženy
1.kolo Okresnej požiarnickej ligy Záhradné – 13.5.2001 10.miesto muži
2.kolo OPL Křížik Prešov –3.6.2001 5.miesto muži
Okrskové kolo Červenica –24.6.2001

Drienov

Koncom každého roka,či na začiatku nového,väčšina organizácii usporadúva rôzne schôdze,vyhodnocujúce ich celoročnú činnosť.Tak aj organizácia DHZ v Drienove uskutočnila VVZ 24.1.2004.Jeho úlohou bolo prerokovanie úloh,ktoré nás čakajú v tomto roku a vyhodnotenie našej minuloročnej práce.
Rokovanie zahájil predseda DHZ v obci Pavol Marko.Privítal prítomných členov DHZ a pozvaných hostí-starostu obce Ing.Štefaňáka a poslancov pána Jureka, Konema,Ing.Petra a Očenáša.Delegátom OV DPO Prešov bol Cyril Sabol. Rokovanie prebehlo v konštruktívnom duchu.Zhromaždenie prijalo úlohy podľa Plánu činnosti a Uznesenia k Správe o činnosti a hospodárení za rok 2003.V diskusii vystúpil zástupca OV DPO a starosta obce,ktorí všetkým členom DHZ obce poďakovali za ich dobrovoľnú činnosť pre našu obec.Pripomenuli,že už v tomto roku musíme svoje úsilie zamerať na prípravu osláv 80.výročia založenia Hasičskej jednoty v Drienove,ktoré nás čakajú v júni 2005.Pred záverom rokovania zástupcovia obce pripravili milú akciu,pri ktorej niekoľkým členom DHZ pogratulovali k okrúhlym výročiam a odovzdali za ich prácu Pozdravný list Predsedníczva OV DPO Prešov: p.Imrichovi Čarnogurskému st. k 70., Pavlovi Markovi k 60. a Jozefovi Sabolovi k 50.výročiu narodenín.Potom predseda DHZ rokovanie VVZ ukončil.
Pavol Marko,predseda DHZ Drienov.

Pavol Tkáč

sa narodil 24.júna 1933 vo Fričovciach. V malom domčeku,prikrytom slamennou strechou.Keď videle u svojho strýka na skrini zlatú hasičskú prilbu,tak ihneď zatúžil stať sa hasičom.V krátkom čase sa to aj uskutočnilo,ale v opačnom prípade.Ako štvorročný už mal vzťah k ohňu,lebo na matkinom dvore podpálil stoh slamy.Mama bol au baróna Gylániho na panskom okopávať zemiaky.Susedia vedrami uhasili oheň,lebo to bolo vedľa potoka.Keď mama prišla z panského,zbadala čo sa stalo a zostala stáť ako stĺp.Keď sa dozvedela,že to urobil Pavol,dostal taký výprask,že mal zadok žlto-čierny.Takto sa začal život jedného hasiča.
Dni,mesiace a roky plynuli až prišiel rok 1956 a Palo začal poriadne cítiť odpor voči tomu,čomu sa hovorí „Dobrý sluha-zlý pán“Stal sa z neho skutočný požiarnik,zaradený do požiarneho družstva,kde robil funkciu č.4 na sacej strane,kde zapínal ventilové lanko na sací koš a priväzoval ho na stroj a záchytné lano o savicu a umiestňoval ho na úroveň stroja.Túto funkciu vykonával do roku 1960.Prišla zmena pravidiel,menili sa čísla a prišla éra „Hasičského baletu“ – cvičenie nasucho.V roku 1966 bol zvolený za veliteľa družstva a pod jeho vedením zbor dosahoval veľmi dobré výsledky.V roku 1968 sa zbro prebojoval do širšieho výberu o postúp na medzinárodné súťaže.Postúpili do Senice,kde bolo 20 družstiev mužov a 10 družstiev žien.Obsadili 6. miesto a postúpili do užšieho výberu,v ktorom bolo 10 družstiev.Druhé kolo bolo v v roku 1969 v Bratislave.Tu zbor obsadil 4.miesto.Toto víťazstvo si vážia ako najväčší úspech.
V roku 1970 bol p.Tkáč vyslaný OV DPO Prešov na veliteľský kurz do Martina.Po škole sa stal veliteľom zboru.O rok neskôr sa stal okrskovým veliteľom.V roku 1976 absolvoval kurt preventivárov v Martine,v roku 1977 kurz rozhodcov.Na Okresnej konferencii bol zvolený do Predsedníctva OV DPO ako referent CO.V okresných orgánoch aktívne pracoval až do roku 2002 a dosiahol hodnosť Vrchný inšpektor.Práca Pavla Tkáča bola ocenená medailami „Za príkladnú prácu“,“Vzorný požiarnik 2.stupňa,Schmitov odznak Za výcvik,Za zásluhy,Za vernosť 50 rokov.Je držiteľom bronzovej,striebornej a zlatej Jánskeho plakety.V roku 1993 mu bolo udelené najvyššie vyznamenanie DPO – titul „ Zaslúžilý člen DPO SR“
Pavol ,ešte pevné zdravie a dlhý život ,aby si mohol odovzdávať svoje skúsenosti mladej generácii a tak stále prispievať k rozvoju dobrovoľného hasičstva v okrese Prešov.


Hubošovce

Od dávnych rokov ľudia využívali oheň pri zabezpečovaní svojho života.Dokiaľ ho mali pod kontrolou,slúžil im a bol dobrým pomocníkom.Keď sa však dostal spod kontroly ľudí,dokázal byť nemilosrdným a stal sa ich nepriateľom.
V roku 1926 v Hubošovciach-vtedajších Gombošovciach a priľahlej osade Svätý Jur,si ľudia žijúci v tejto obci uvedomili,že chrániť sa pred nebezpečenstvom požiaru je možné len spoločnými silami.Vtedy sa iniciatívni občania združili a začali a začali sa organizovane chrániť pred nebezpečím požiarov.
Zakladacia listina, ani zápis z ustanovujúceho VZ sa nezachovali,rok vzniku sa opiera o podklady Hasičskej ročenky z roku 1935,v ktorej je uvedený rok 1926.Prvým veliteľov DHZ bol Jozef Mikolaj,zástupcom veliteľa Štefan Sedlák a tajomníkom Imrich Galoci.
Pri vstupe do OHJ vznikol Dobrovoľný hasičský zbor a jeho vznik sa datuje 15.júna 1930.Zachovali sa stanovy DHZ zo dňa 28.marca 1946.Tieto zmenené schválilo Povereníctvo vnútra v Bratislave a podpísal ich aj A.Sýkora.Za DHZ sú podpísaní :Ján Suchý-predseda a Štefan Sedlák-zapisovateľ.
Tragické udalosti II.svetovej vojny neobišli ani Hubošovce.Veľa členov narukovalo a a činnosť zboru bola zatlačená do úzadia.Zmena nastala až v roku 1949,keď bola uskutočnená voľba nového výboru MHJ: Bartolomej Urban-veliteľ,Štefan Škvarla-zástupca veliteľa,predseda,Ján Manušin-strojník,Ján Baláž-pokladník,Vicent Vojtko-trubač,František Oros a Štefan Baláž-revízor účtov,František Himič a Ján Poník-samaritán.Ďalšími členmi boli :Jozef a František Safko,Štefan Himič,Ján Kazimír,František Jaš,Ján Suchý,Ján Vojtek a František Havrila.
V období rokov 1965-1972 činnosť PO v obci stagnovala.Bolo potrebné omladiť výbor a členskú základňu.Oživenie nastalo,keď vo februári 1972 bola zvolaná výročná členská schôdza ZO ZPO, kde bol zvolený nový výbor v zložení:Štefan Mikolaj-predseda,Jozef Kočiš-veliteľ,Rudolf Himič-strojník,Anton Kazimír-referent prevencie od roku 1974,Jozef Sedlák-člen od roku 1977,Viera Orosová-referentka žien od roku 1980,Alžbeta Sedláková – tajomníčka od roku 1980.
Svetlou stránkou požiarnej ochrany v našej obci bol vznik požiarneho družstva žien,ktoré sa zúčastnilo v roku 1979 obvodového kola v Pečovskej Novej Vsi.Jeho veliteľkou bola Viera Orosová a ďalšími členkami boli:Margita Miščíková,Anna Safková,Mária Vojteková,Terézia Balážová,Mária Jaššová,Mária Himičová, a Mária Safková.
Významné miesto pri propagácii požiarnej ochrany v obci a okrese má súťaž požiarnych družstiev o putovný pohár „Stráža“.ktorého prvý ročník sa konal 23.júna1978 a pri jeho zrode stáli :Štefan Mikolaj,Jozef Kočiš,Rudolf Himič,Viktor Kazimír,Jozef Sedlák,Alžbeta Sedláková,Viera Orosová,Emil Golodžej-predseda MNV a ďalší členovia ZO ZPO.
Vývoj PO v obci od roku 1987 .
V dnešnej dobe je potrebné konštatovať,že piliere na ktorých stojí činnosť DPZ,nič nestratila na svojej hodnote.Zásluhu na dobrých výsledkoch má výbor DHZ a aktívna spolupráca s OV DPO v Prešove.Pri plnení aktuálnych úloh na úseku PO by prospela väčšia pomoc a podpora zo strany vedenia obce,aby požiarnici neboli častokrát odkázaní sami na seba.Pri previerkach pripravenosti DHZ a súťažiach našu obec úspešne reprezentujú PD mužov,žien,dorastencov,dorasteniek a mužov nad 35 rokov.S radosťou môžeme konštatovať,že naša obec so 400 obyvateľmi má 5 požiarnych družstiev,ktoré sa svojimi výsledkami zaraďujú medzi najlepšie nielen v okrese,ale aj vo východoslovenskom regióne.Najlepšie výsledky dosiahlo PD žien,dorasteniek a mužov nad 35 rokov pod vedením Jozefa Kočiša,Jozefa Sedláka a Štefana Mikolaja.Väčšia pomoc pri plnení výcvikových úloh sa očakáva od mladších členov.
Medzi najvýznamnejšie úspechy DPZ môžeme zaradiť výsledky dorasteniek v roku 1987,keď po víťazstve na okresnom kole zvíťazili na krajskom kole v Družstevnej pri Hornáde v konkurencii 13 PD.Družstvo žien obsadilo 2.miesto na krajskej pohárovej súťaži v Zlatom 13.októbra 1991.Dorastenky reprezentovali okres na regionálnom kole v Nálepkove 30.mája 1992 a obsadili 5.miesto.V roku 1996 družstvo žien na regionálnom kole vo Vranove skončilo ako tretie a od postupu na Národné kolo ich delilo 4,5 sek.Muži nad 35 rokov boli na okresnom kole 1 krát prví a dvakrát druhí.
Za prácou dobrovoľných požiarnikov nemôžeme vidieť iba účasť na PP,ale aj úspešné a rýchle zásahy pri požiaroch,výkon preventívnych protipožiarnych kontrol vo všetkých objektoch v obci.Požiarnici sa starajú aj o akcieschopnosť požiarnej techniky,vodných zdrojov a dobrý stav požiarnej zbrojnice.Toto všetko robia bez nároku na finančnú odmenu.
Požiare v obci za obdobie 1987-1996
roku 1990 boli v obci 2 požiare.21.mája u Františka havrilu v kotolni so škodou 8000Sk.Druhý požiar vznikol neznámou osobou pri vypaľovaní trávy na hone zvanom Bokyňa.6.mája 1992 zasahovali požiarnici pri hasení lesného požiaru a v marci 1993 trikrát pri lesnom požiari pri obci Ratvaj.6.júla 1994 bol úspešne zdolaný požiar na Bokyni
Predsedovia DHZ :1949 Ján Suchý,1949-1973 Štefan Škvarla, 1973-1983 Štefan Mikolaj, od 1983 Jozef Kočiš
Velitelia DHZ : 1926-49 Jozef Mikolaj, 1949-1972 Bartolomej Urban, 1972-1983 Jozef Kočiš, od 1983 Jozef Sedlák
DHZ má v súčasnosti 60 členov,z toho 19 žien a pracuje pod vedením výboru v zložení : Jozef Kočiš – predseda, Jozef Sedlák – veliteľ, Anton Kazimír-preventivár,Monika Cmaríková-tajomníčka,Rudolf Himič-strojník,Peter Mikolaj-strojník,Alžbeta Sedláková-referent žien,Štefan Mikolaj-pokladník, František Sedlák,Cyril Hendrichovský a Mária Smolková-revízna komisia.

Kendice

Mnoho škody v minulosti na majetku občanov spôsobili aj dosť často sa opakujúce požiare.Ešte v druhej polovici 19.storočia boli takmer všetky domy kendických gazdov a želiarov stavané z dreva,takže pri požiaroch ľahol popolom značný počet domov.Traduje sa ,že najväčší požiar v Kendiciach bol v roku 1879.Vtedy zhorelo 11 domov,11 stodôl a zhorela aj fara.Novú faru kendičania postavili v priebehu 1 roka.V roku 1885 zhorelo v Kendiciach 10 domov a väčší počet stodôl.O dva roky neskôr v roku 1887 zhorely iba stodoly-počet nebolo možné zistiť,medzi nimi aj jedna panská stodola.15 rokov bol od požiarov pokoj.Až v roku 1902 zhorelo na hornom konci obce 5 domov a 8 stodôl.Menšieho rozsahu boli potom požiare v rokoch 1918,1928 a 1931.V auguste 1967 prišla nečakane búrka,len tak zahrmelo a ako hovorili ľudia " hrom z jasného neba" udrel do stodoly Jozefa Hrabčáka,ktorá začala horieť.Od nej sa zapálili a zhoreli aj susediace stodoly Vincenta a Františka Barana,Jozefa Komu a Juraja Barana.
Od roku 1883 sa v Kendiciach hasili požiare iba vodou,ktorú k ohňu prinášali vo vedrách z potoka,alebo studní,obyčajne tak,že mali viac vedier a podávali si ich z rúk do rúk.Roku 1883 obec kúpila ručnú mechanickú dvojpákovú kyvadlovú striekačku na štvorkolesovam podvozku,ťahanom konským záprahom.V tom istom roku z nariadenia zemepánov obec zriadila povinný hasičský zbor,ktorého členovia mali povinnosť ošetrovať striekačku a periodicky kontrožovať jej funkčnosť. Povinný hasičský zbor bol činný do roku 1926,vtedy sa v obci ustanovil Dobrovoľný hasičský zbor,ktorý mal aj svoju zástavu.Je jedným z najčinnejších spolkov v obci,zúčastňuje sa takmer všetkých súťaží a aj sám usporiadáva súťaže, vychováva dorast,zriadil dva detské požiarnicke zbory pre chlapcov a dievčatá a pod.Dievčenský požiarnický oddiel takmer vždy získaval popredné umiestnenie. Obec mala vždy horlivých a obetavých požiarnikov.Spomedzi mnohých treba spomenúť aspoň niekoľkých starších :Jozef Mikolaj,Andrej Bugoš,Anton Baran,Štefan Baran,Juraj Baran,Ján Kováč, Ladislav Mikolaj,Vincent Mikolaj a dnes už zomrelí: Jozef Varga,Juraj Ferenc,Ondrej Miško a František Ferenc.
V súčasnosti je predsedom DHZ Anton Luterán,veliteľom Ľubomír Baran a členmi Martin Bugoš,Jaroslav Platko,Ondrej Baran,Jaroslav Kolenič,Jozef Harbakus,Ladislav Luterán,Jozef Luterán,Peter Mikolaj,Martin Mikolaj,Jozef Lorinc,Vladimír Pončák,Viliam Jurko a Ľubomír Toďor.

Lesíček

Rok 2003 bol pre hasičov z Lesíčka veľmi významný.Po víťazstve v okrsku,okrese a kraji vo svojej kategórii,obsadili 2 miesto na národnom kole PP v Lipanoch.Na pohárových súťažiach sa umiestnili nasledovne:
1.miesto-Záhradné,Hrabkov,Ovčie,Spišský Štiavnik, Kežmarok,Krompachy, Sulín, Nižný Žipov, Hranovnica, Žehňa,Župčany,Hubošovce a Bzenov
2.miesto : Olšavce
3.miesto : Chmiňany,Spišské Bystré
4.miesto : Křížik,Kojatice,Štôla,Hankovce
7.miesto : Šuňava
Napriek týmto úspechom hasiči DHZ Lesíček nenachádzajú pochopenie pre svoju činnosť v samotnej obci.História DHZ bude doplnená postupne.

Lažany

V okrese Prešov je malá obec,ktorá má len 160 obyvateľov. Je položená v prekrásnom prostredí zelene. Táto obec v pondelok v podvečer 20.júla 1998 prežila doslova peklo, keď prívaly vody v údolí Malej Svinky brali všetko, čo im stálo v ceste. Život v obci sa už vrátil do starých koľají, ale ľudia, ktorí katastrofu prežili a videli smrť príliš zblízka, budú mať stále pred očami hroznú tragédiu.
Obec si 10.augusta 2003 pripomenula 70. výročie založenia Dobrovoľného hasičského zboru. História hasičstva v tak malej obci je bohatá.. Výraznejší rozvoj však nastal až v roku 1933, keď na podnet a za výraznej pomoci Pavla Košíka, veliteľa prešovských hasičov a Viktora Tabiša, okresného veliteľa - učiteľa zo Svini, bol založený Dobrovoľný hasičský zbor, ktorého prvým veliteľom bol Ján Miškuf. V roku 1936 bola zakúpená ručná striekačka, ťahaná koňmi a výcvik hasičov sa vykonával na miestnych lúkach, väčšinou v nedeľu ráno, alebo poobede, V tom období bolo založené aj hasičské družstvo žien.
V ďalšom období veliteľmi DHZ boli : Bartolomej Berdis, Jozef Jaco , Milan Frič. V roku 1956 obec od štátu dostala motorovú striekačku PPS-8 a tým sa výrazne zlepšila činnosť zboru, ktorého veliteľom sa stal Bartolomej Leššo. Avšak prišli 60-te roky , ktoré boli menej úspešné , nakoľko v činnosti DHZ nastal útlm. Podstatné zlepšenie nastalo, keď na výročnej členskej schôdzi v roku 1968 bol zvolený nový výbor, kde sa predsedom stal Bartolomej Miškuf, veliteľom Juraj Frič , ďalšími členmi boli p. Lukáč, Kropiľák, Mikula, Jozef Miškuf, Ján Miškuf, Berdis a Mišenko. Pod týmto novým vedením sa zlepšila nielen činnosť družstva, ale aj činnosť celého DHZ. Znovu boli vykonávané taktické cvičenia, preventívne protipožiarne kontroly a tiež aj účasť na rôznych hasičských súťažiach, na ktorých sa zbor umiestňoval na popredných miestach v okrese. V ďalších rokoch sa predsedom stal Imrich Berdis a veliteľom Rudolf Mišenko. Zbor bol doplnený o novú generáciu hasičov a to : D.Miškufa, K.Berdisa, V.Tomka, K Horeckého, J Palčáka a ďalších. Toto obdobie je hodnotené ako najaktívnejšie v histórii lažanských hasičov.
Nemožno nespomenúť výstavbu novej hasičskej zbrojnice, ktorá bola postavená svojpomocne a daná do užívania v roku 1973, následne potom bola dodaná aj nová motorová striekačka PPS-12.
Sedemdesiat rokov je dlhá doba, ktorá sa striedala s mnohými významnými medzníkmi v ich úspešnej ,niekedy aj krátkodobo menej úspešnej činnosti. V súčasnosti má zbor 32 členov, z toho 10 žien. Predsedom je Igor Miškuf, veliteľom Marcel Miškuf a preventivárom Gabriel Tomko.
Pri príležitosti 70.výročia založenia DHZ boli usporiadané rôzne podujatia, zamerané na požiarnu ochranu a športovú činnosť. O 13,30 hod. starosta obce vyhlásil požiarno- poplachové cvičenie, do ktorého sa zapojili tri hasičské družstvá a to muži, muži nad 35 rokov a ženy.
Potom sa hasiči, občania obce a širokého okolia premiestnili do slávnostne vyzdobených priestorov " Pod gaštanom " pred Obecným úradom, aby si pripomenuli históriu hasičského zboru. Slávnostné zhromaždenie otvoril JUDr. Ján Dzuričko, starosta obce a s históriou hasičstva v obci oboznámil prítomných Imrich Berdis, tajomník DHZ a okresný veliteľ. Najaktívnejší členovia prevzali ocenenia za dlhoročnú obetavú prácu z rúk riaditeľa OV DPO Prešov p.Štefana Mikolaja., ktorý zároveň pri tejto príležitosti odovzdal DHZ medailu "Za zásluhy"
Popoludnie bolo venované požiarno-športovým súťažiam pre deti a dospelých, ktoré pripravil a odborne viedol Dušan Miškuf, riaditeľ ZŠ v Hermanovciach - lažanský rodák. Vystúpila aj ľudová rozprávačka "Araňa z Jarovníc , potom nasledovala tanečná zábava. Dobrá nálada, tanec a spev, takto možno charakterizovať nedeľňajšie vydarené podujatie, za ktoré patrí poďakovanie všetkým Lažančanom, ktorí sa pričinili o zdarný priebeh osláv . Neoceniteľnú pomoc poskytlo vedenie obce, sponzori a hlavne starosta obce JUDr. Ján Dzuričko, Imrich Berdis a Dušan Miškuf, ktorí boli dušou celého podujatia.

Okres Prešov

Historické pramene hovoria,že dobrovoľné hasičstvo na Slovensku vzniklo z prirodzenej potreby človeka,cechov a obcí i celej spoločnosti chrániť životy a zdravie ľudí.,ale aj súkromný a spoločný majetok pred následkami požiarov.Od vzniku prvej uvedomele organizovanej hasičskej organizácie v Prešove v roku 1847 až po súčasnosť bez prerušenia vykonáva toto humánne poslanie, so zameraním na pomoc blížnemu v nešťastí a ohrození.
Aj v súčasnej dobe ponúkame potenciál vyše tritisícovej dobrovoľnej členskej základne,ktorú máme v okrese Prešov,vždy pripravenej poskytnúť pomoc.Prirodzene úroveň vždy bola a aj v súčasnosti je primeraná možnostiam a podmienkam,ktoré sú hasičským zborom dané príslušnými právnymi normami a ekonomicko-materiálnymi podmienkami,ktoré spoločnosť našej organizácii vytvára.
Naším poslaním, počnúc dobrovoľnými hasičskými zbormi, je organizačnými,preventívnymi ,zásahovými a ďalšími opatreniami,pomáhať predchádzať požiarom a v prípade ich vzniku sa podieľať na ich rýchlej a úspešnej likvidácii.Dôsledky takýchto mimoriadnych udalostí potvrdzujú,že nevhodné vybavenie a vystrojenie hasičských a záchranných jednotiek znásobuje straty na životoch a zvyšuje počet zdravotných poškodení ľudí.
Dobrovoľné hasičské jednotky je potrebné vystrojiť prostriedkami na ochranu dýchacích orgánov izolačnými dýchacími prístrojmi,prostriedkami na ochranu povrchu tela ochrannými oblekmi proti sálavému teplu a plameňu,ale aj vybavením na záchranu a sebazáchranu z ohrozených priestorov.V dnešnej dobe pre zabezpečenie materiálno-technického vybavenia sú potrebné finančné prostriedky,lebo transformačný proces negatívne poznačil hlavne ekonomickú oblasť.Obmedzilo sa investovanie do hasičských jednotiek a v konkrétnych podmienkach sa redukovali finančné prostriedky na obnovu,údržbu a opravy hasičskej techniky,ktorá prešla do pôsobnosti samospráv obcí a obce vytvárajú toľko finančných zdrojov,aby činnosť dobrovoľných hasičských zborov bola konkrétna a bezpečná.
Náš okres máme podľa členitosti terénu rozdelený do 12 okrskov,čiže hasebných obvodov a dobrovoľné hasičské zbory disponujú 29 cisternovými vozidlami, 21 vozidlami AVIA 30,5 vozidlami Š-1203 a 95 prenosnými striekačkami PS 12. Priemerný vek hasičských vozidiel sa pohybuje nad 30 rokov a niesú vybavené izolačnými dýchacími prístrojmi,ochrannými oblekmi proti sálavému teplu a ďalšou potrebnou výzbrojou pre záchranu a sebazáchranu..Týmto požadovaným vybavením by bolo potrebné vybaviť aspoň jeden hasičský zbor v každom hasebnom obvode a to najmä:Lemešany, Červenica, Šar.Bohdanovce,Lipníky,Široké,Terňa,Rokycany,Zlatá Baňa,Kapušany,Sedlice,Župčany,Chminianska Nová Ves, a Ovčie. Najlepším riešením by bolo dodanie nových hasičských vozidiel,ktoré by boli vybavené potrebnou výzbrojou a tiež aj výbavou na ekologický zásah.
I keď zasahujúci hasičský zbor pri mimoriadnej udalosti nemôže zvládnuť beh udalostí,môže rýchlym zásahom v predpísanej výzbroji výrazne znížiť dopad následkov v mieste ohrozenia.
Riaditeľ OV DPO Prešov Štefan Mikolaj
Prehľad štruktúry hasičských zbrojníc a hasičskej techniky v okrese Prešov.
Hasičské zbrojnice – rozdelenie podľa roku výstavby : do 1920 – 3, do 1945 –12, do 1990 – 63, do 2000 – 9 ,celkom v okrese 87.
Hasičská technika – PPS-8 24 ks,PS-12 95 ks, AVIA 30A 21 ks, Š705 CAS 25 18ks, T148 Cas 32 4ks, LIAZ CAS 25 1ks, T815 CAS 32 2ks, AKV CAS 8 4ks,Š 1203 5ks.
Priemerný vek hasičskej techniky sa pohybuje okolo 30 rokov.


Prešov

Príspevok do kulturneho mesačníka.
V tomto roku sme si pripomenuli 760.výročie prvej písomnej zmienky o meste Prešov.Rok 2007 je významným nielen pre mesto Prešov ,ale aj pre dobrovoľných hasičov mesta,ktorí si v tomto roku pripomínajú 160.výročie založenia svojho zboru,ktorý je druhým najstarším dobrovoľným hasičským zborom v Europe.
Spísanie zakladacej listiny hasičského zboru bolo nutným opatrením pre zabránenie častým požiarom,ktoré ohrozovali životy a majetok obyvateľov mesta.Prvá zmienka o požiari je z roku 1418.Požiar v roku 1526 zničil gotické stavby.Požiar v roku 1554 tak poškodil mesto,že kráľ Ferdinand I.oslobodil všetkých postihnutých na 4 roky od platenia daní.Veľký požiar postihol mesto aj na Veľkú noc roku 1643.20 domov zhorelo pri požiari v roku 1679 a v r.1696 vyhorela takmer polovica mesta.Ďalšie veľké požiare boli v rokoch 1711,1714,1788,1817,1835 a 1845.A tento posledný požiar bol podnetom na ustanovenie organizovanej hasičskej a záchrannej služby.Mestská rada v Prešove už v roku 1807 vydala Požiarny poriadok,v ktorom boli opatrenia k zabráneniu vzniku požiaru,nariadená bola pravidelná kontrola komínov,každý dom musel mať náradie na hasenie požiaru,rebríky...V roku 1818 bol z radov študentov zriadený hasičský zbor s názvom „Planum“ O činnosť týchto hasičov bol slabý záujem,mesto trpelo nedostakom vody a na hasenie sa využívala voda z fontán. Zakladacou listinou DHZ z roku 1847 bolo mesto rozdlené do 5 hasičských obvodov,každom obvode bola zriadená jedna hasičská rota.Aj napriek týmto opatreniam v roku 1887 domy na hlavnej ulici zničil veľký požiar,pri ktorom zahynulo 7 osob a požiar museli prísť hasiť hasiči z Košíc,Sabinova,V.Šariša a Solivaru.Od roku 1889 bol prijatý osobitný štatút,na základe ktorého sa cvičení hasičov museli zúčastňovať všetci muži vo veku 20-40 rokov.Na začiatku 20.storočia mal hasičský spolok 230 členov.
V roku 1937 bola vybudovaná a odovzdaná moderná hasišská kasáreň,Táto bola zrekonštruovaná a zmodernizovaná v roku 2007.O historii hasičstva je možnosť sa viac dozvedieť v stálej expozícii „Človek a oheň“ vo vlastivednom muzeu Prešov,ktorá bola otvorená v roku 1978.Dobrovoľný hasičský zbor má v súčasnosti 63 členov,ktorí sa podieľajú na práci okresnej organizácie.Predsedom DHZ je Milan Tomčo,ktorý je zároveň aj preventivárom mesta.Súťažné družstvo už štvrtý rok dosahuje tie najlepšie umiestnenia pri previerkách pripravenosti hasičov okresu,kraja a aj na republikovej úrovni.Nedarí sa nám rozvíjať činnosť hasičských krúžkov na školách,z ktorých sa do hry Plameň zapájajú iba deti zo ZŠ Sibírska. Na uzemí mesta pôsobilo aj 13 závodných dobrovoľných hasičských zborov,ale v súčasnosti už nepracuje ani jeden.
Referát,prednesený pri príležitosti osláv 150.výročia založenia Ohňohasičského zboru v Prešove.
"Dáva sa na známosť všetkým prešovským obyvateľom a každému zvlášť, s ohľadom na množstvo a stále častejšie požiarne nešťastia, že bolo vytvorené na tomto mieste k všeobecnému blahu občanmi a obyvateľmi hasičské a záchranné zariadenie, dobrovoľné, pod ochranou mestského úradu. Následkom toho boli doterajšie pravidlá tohto druhu obnovené a podľa možností sa budú postupne zavádzať a tak k všeobecnému pochopeniu, ako aj dôveryhodnému riadeniu sú týmto zverejnené a odporúčané."
Toto sú úvodné slová zo Zakladacej listiny Dobrovoľného hasičského a záchranného zboru v Prešove zo 6.júla1847.Zbor bol založený v roku, v ktorom si mesto Prešov pripomínalo 600 rokov prvej písomnej zmienky. Čo viedlo otcov mesta k spísaniu tejto listiny? Samozrejme že to boli časté požiare, ktoré ohrozovali životy a majetok obyvateľov mesta.
Prvá zmienka o požiari v meste je roku 1418.Požiar v roku 1526 zničil gotické stavby, v roku 1554 bolo mesto vďaka požiaru tak poškodené, že kráľ Ferdinand I. oslobodil všetkých postihnutých na štyri roky od platenia daní. Veľká noc roku 1643 bola osudnou pre veľa obyvateľov mesta. V roku 1679 zhorelo 20 domov, v roku 1696 takmer polovica mesta. Ďalšie veľké požiare boli v rokoch 1711,1714,1788,1817,1835 a 1845.Práve tento posledný požiar sa stal podnetom pre ustanovenie organizovanej hasičskej a záchrannej služby.
Mestská rada Prešova už 4.decembra 1807 vydala poriadok mesta s úmyslom zverejnenia nariadení, ktoré mali zabrániť vzniku požiarov. Pod hrozbou vysokých pokút bolo občanom nariadené dodržiavanie preventívnych opatrení, akými boli napríklad : kontrola komínov 4 krát do roka, každý dom musel mať rebríky a háky, prispôsobené výške domu, presne bolo určené rozmiestnenie hasiaceho náradia pre každú štvrť a predmestie. Vznik požiaru ohlasoval hlásnik na kostolnej veži.
6.januára 1818 bol zriadený požiarny zbor zo študentov s názvom "Planum". Obyvateľstvo malo o hasičstvo malý záujem ,nedostatočná bola aj podpora vrchnosti, čo sa odrazilo v slabom technickom vybavení mesta hasiacimi prostriedkami .Jedným z najvážnejších problémov bol nedostatok vody. Funkciu vodovodu nahrádzali fontány a pitná voda sa do mesta dovážala z okolitých prameňov.
Významným medzníkom vo vývoji hasičstva v meste Prešov sa stal už spomínaný rok 1847.Zakladacia listina "Dobrovoľného hasičského a záchranného zboru" obsahuje aj stanovy a predpisy,ktorými bolo mesto spolu s predmestiami rozdelené na 5 hasičských obvodov a v každom obvode bola zriadená jedna hasičská rota,pozostávajúca z komisára,troch pobočníkov a mužstva,zloženého z rôznych odborníkov,označených rôznofarebnými výložkami .Občania boli pri požiari povinní hasičom pomáhať,upozorňovať na horľavé látky a voziť vodu.Boli zavedené aj požiarne signály.O činnosti do roku 1877 sa nezachovali žiadne písomné doklady. Obnovený Dobrovoľný hasičský zbor začal svoju činnosť 1.1.1877.V tom istom roku sa stal zbor členom Krajského hasičského zväzku.V tom období mal 40 členov pre slabý záujem a ľahostajnosť občanov mesta,slabé finančné zabezpečenie, nedostatok hasičskej výzbroje a nedoriešenú otázku vodovodu.Na likvidáciu požiarov vodovod nestačil,čo sa odrazilo pri požiari v roku 1887,ktorý takmer úplne zničil mesto a pri ktorom zahynulo 7 osôb.Keby hasiči mali dostatok vody a hasiacích prostriedkov,dalo sa rozšíreniu požiaru zabrániť.K haseniu a zachraňovaniu došlo až po príchode hasičov z Košíc.Veľký kus práce spravili aj hasiči z Veľkého Šariša , Sabinova a Solivaru. 7.máj 1887 bol ako smútočný zapísaný do mestskej kroniky.Občania boli vyzývaní k podpore hasičstva.Už vtedy sa hovorilo,že by bolo hanbou,keby mesto Prešov nedokázalo udržať potrebný počet hasičov,keď to dokážu oveľa menšie mestá ako V.Šariš, Sabinov a Solivar.
Jednou z možností na zlepšenie stavu bolo zriadenie povinného hasičského zboru a to vypracovaním osobitného štatútu, platného od 1.júla 1889,podľa ktorého sa na cvičeniach museli zúčastňovať všetci obyvatelia mesta vo veku 20-40rokov.Na prelome 19.a 20 storočia mal hasičský spolok v Prešove 230 členov.Významnou udalosťou sa stalo otvorenie mestského vodovodu v roku 1906.Veľký vplyv na organizovanie činnosti DHZ malo založenie slovenskej Zemskej hasičskej jednoty v roku 1922 v Trenčíne,ktorej základnou úlohou bolo zjednotiť všetky existujúce hasičské organizácie a rozšíriť sieť dobrovoľnej hasičskej ochrany na celé územie Slovenska.
ZHJ mala trostupňovú štruktúru.Nižším článkom boli Okresné hasičské jednotky a základným článkom Dorovoľné hasičské zbory.Činnosť zborov navonok bola charakterizovaná ako hasičská,všeobecno-záchranná a samaritánska,na základe čoho vznikla veľmi dobrá spolupráca s Československým Červeným krížom,ktorý v roku 1926 usporiadal v Prešove jarnú slávnosť.
V roku 1928 sa v meste konali hasičské slávnosti pri príležitosti 50.výročia obnovenia činnosti DHZ v Prešove.Na slávnostnom Valnom zhromaždení 29.septembra 1928 boli udelené vyznamenania veteránom-zaslúžilým členom : Gallovi,Pirohovi a Rijakovi.30.septembra bolo predvedené poplachové cvičenie prešovského hasičského zboru s ukážkami spolupráce so samaritánmi,pod vedením veliteľky Dr.Weinerovej.Po skončení cvičenia bola vysvätená zástava DHZ mesta Prešov.
Po Jánovi Sikulovi sa stáva veliteľom DHZ Prešov v roku 1935 Pavol Košík.Ešte začiatkom tridsiatych rokov vykonávali požiarnu ochranu len dobrovoľníci.Pre ochranu okresného mesta bol vytvorený Hasičský ochranný zbor mesta Prešov,ktorý mal 9 platených hasičov.V rokoch 1935-37 bola vybudovaná na tie časy moderná hasičská kasáreň,kde sa organizovali cvičenia platených a dobrovoľných hasičov,ktorí spoločne vykonávali asistenčné služby,požiarne hliadky a v lete dobrovoľníci vypomáhali plateným hasičom.Po začiatku vojny sa počet platených hasičov zvýšil na 14.Uniformy pre platených aj dobrovoľných hasičov boli šité za peniaze mesta.V čase 2.svetovej vojny mal DHZ dobré meno,lebo svoju činnosť zameriaval na ochranu pred požiarmi a pohromami,teda to poslanie,na ktoré bol pri svojom založení určený.
V roku 1953 bol ustanovený Verejný požiarny útvar,ktorého veliteľom do roku 1958 bol Jozef Čurík.V útvare slúžilo 42 príslušníkov z povolania,z ktorých mnohí boli zároveň členmi DHZ mesta Prešov.Pomáhali dobrovoľníkom v získavaní odborných vedomostí a dobrovoľníci sa podieľali na zabezpečovaní preventívnych opatrení.
Myšlienka na zriadenie požiarnického múzea v Prešove vznikla na začiatku 60-tych rokov.Jej otcom bol Pavol Košík.Vo svojom dome zozbieral množstvo hasičských exponátov.Pri príležitosti 120.výročia vydania zakladacej listiny Dobrovoľného hasičského a záchranného zboru v Prešove v roku 1967 zo zozbieraných exponátov Pavol Košík inštaloval v priestoroch prešovského Vlastivedného múzea výstavu,ktorá bola bezprostredným podnetom k zriadeniu celoslovenskej stálej expozície,ktorá bola 12.októbra 1978 slávnostne sprístupnená verejnosti pod názvom " Človek a oheň - minulosť a prítomnosť požiarnej ochrany na Slovensku."
Na zabezpečení požiarnej ochrany v meste sa nepodieľali iba členovia DHZ.Postupným spriemyseľňovaním mesta narastala potreba zabezpečenia požiarnej ochrany v novobudovaných závodoch.Takto vznikajúce závodné DPZ boli riadené mestským výborom DPO.Závodné požiarne zbory boli zriadené : 1932-Rudné bane a solivary,1953-Drevostol,1955-ZPA,1958-OZKN,1960-ZVL,1967-VAP,1977-Dopravný podnik,,1985-Zdroj.Dobrovoľníci pracovali aj v Plete,ČSAD,Hydinárskych závodoch,Piloimpregne.V roku 1995 sa ale zo všetkých menovaných zúčastnil Previerky pripravenosti iba DZHZ Křížik,VAP a Dopravný podnik.V roku 2004 činnosť vykazuje iba Křížik as. a aj tomu hrozí zánik, z dôvodu vyhlásenia konkurzu na podnik.Družstvá VAP a Křížik dosahovali pritom vynikajúce výsledky na súťažiach a PP.
Členmi DHZ Prešov bol celý rad osôb,ktorým záležalo na dobrom mene a dosiahnutých výsledkoch,hlavne pri výchove mladej generácie.Zbor sa môže pochváliť aj držiteľmi najvyšieho vyznamenia Zaslúžilý člen DPO : Pavol Košík,Ján Bušek,Vladimír Zorvan,Jozef Procházka,Štefan Blizman a Valéria Zmijová.Všetci menovaní muži už niesu medzi nami.
Držitelia Za mimoriadne zásluhy :Ján Bušek,Štefan Blizman,Peter Cápay,Jozef Čurík,Anna Dzurjová,František Hevera, Oliver Kalnásy,Pavol Košík,Štefan Kohút,Jozef Procházka,Vladimír Zorvan a Valéria Zmijová,
Držitelia Za príkladnú prácu : Marián Barna, Ján Bušek,Štefan Blizman,Peter Cápay,Jozef Čurík,Anna Dzurjová,František Hevera,Andrej Husovský,Pavol Košík,Štefan Kohút,Dušan Kozák,Jozef Procházka a Valéria Zmijová.
Neľútostná smrť však ukončila život väčšiny starých členov DHZ,ktorí boli členmi viac ako 30 rokov.Najstarším žijúcim a aktívnym členom je 82-ročný Pavol Kucko,ktorý bol ešte v roku 1996 spolu s Jozefom Procházkom a Bellom Gaffom ako člen družstva nad 35 rokov na okresnej súťaži,kde DHZ Prešov získal 1.miesto v kategórii hodnotenia priemerného veku súťažiacich z družstva vekom 62,5 roka.Členovia DHZ boli zdrojom kádrov pre okresné,krajské aj štátne orgány požiarnej ochrany.Prejavuje sa tu však efekt väčších miest,kde sa ľudia uzatvárajú do svojich príbytkov a tým aj činnosť nieje taká,ako na obciach,kde hasičinou žijú celé rodiny.V Prešove je iba pár nadšencov,ktorých je čím ďalej menej a menej.Zbor nemá žiadnu výstroj a výzbroj.Činnosť spočívala v prevencii a výchove mladej generácie na školách.
Práca sa trochu oživila aktivitami novozvoleného výboru DPZ v roku 1995.Zbor mal v tom čase 57 členov,v roku 1997 mal 74 členov a v súčasnosti 34.Do výboru na VVZ boli zvolení a na 1 výborovej schôdzi schválili nasledovné funkcie:Peter Cápay-predseda,Mikuláš Žemlička-veliteľ,Stanislav Oskoryp-preventivár,Helena Minarová-tajomník,Lýdia Malivánková-organizačný referent a Jozef Kaminský-referent pre prácu s mládežou.Novozvolený výbor zahájil so zápalom prípravy na oslavy 150.výročia založenia zboru,ktoré pripadali na rok 1997.Navrhnutý bol celý rad podujatí na obnovenie povedomia medzi občanmi Prešova,že hasiči sú stále tu. 4.máj sa stal dňom ukážky techniky v meste s usporiadaním Hasičského bálu,ktorý sa celých 48 rokov v meste nekonal.Na 1.bále v DK ROH bolo 60 osôb,na 2. v PKO už 200,ale potom účasť postupne klesala,až v roku 2001 bál pre nezáujem musel byť zrušený. Tieto akcie boli ako celookresné a vydržali zhruba 6 rokov.Ďalšou pravidelnou akciou sa stala Hasičská vatra pri príležitosti Dňa detí,ktorú pripravovali rodičia ZŠ M.Nešpora Prešov spolu s členmi DHZ.Táto škola poskytla 2x priestory na vykonanie Okresného kola hry Plameň.Plánovali sme tu vybudovanie stálej expozície Požiarnej ochrany pre školy mesta a okresu.Po výmene vedenia školy sa táto akcia neuskutočnila a zbierka požiarnej techniky sa pomaly stráca.Sprievod mestom s historickou technikou bol súčasťou osláv Dňa požiarnikov a dobrovoľní hasiči s historickou technikou boli aj účastníkmi sprievodu mestom pri oslavách 750.výročia 1.písomnej zmienky o meste Prešov v roku 1997.
Rok 1997 bol rokom osláv 150.výročia založenia DHZ.Pri tejto príležitosti bola DPO SR udelená stuha k zástave,ako najvyššie ocenenie DHZ,ktorú osobne na zástavu pripol Prezident DPO Vendelín Fogaráš,ktorý sa slávnostného zhromaždenia v PKO zúčastnil.
Členom a občanom,ktorí prispeli k plneniu úloh požiarnej ochrany, udelil DPZ mesta Prešov pri príležitosti 150.výročia svojho založenia Pamätnú plaketu a Primátor mesta Pamätný list . Ocenení boli: Vladimír Zorvan,Michal Petruňák,Pavol Kucko,Štefan Kohút, Belo Gaff,Štefan Blizman,Jozef Oskoryp,Ján Bušek,Jozef Krempaský,František Hevera,Helena Minárová,Štefan Scholc,Andrej Husovský,Imrich Dobrovič,Silvester Palík,Valéria Zmijová,Ladislav Borz,Belo Kušnír,Anton Košč,Dušan Kozák,Jozef Červeň,Mikuláš Žemlička,Margita Barbasová,Klement Kolník,Vladimír Suchodolinský,Anna Dzurjová,Peter Cápay,Mária Rutnická,Stanislav Oskoryp,Úrad DPO Bratislava,Milan Benč,Jiří Velička,Sergej Laborecký, Jozef Broda,Pavol Tkáč,Jozef Marcin,Peter Košík,Milan Mikula,Karol Leško a Primátor mesta Juraj Kopčák.
Do funkcie veliteľa DPZ mesta menoval primátor mesta Mikuláša Žemličku,ktorému na zhromaždení osobne odovzdal poverovací dekrét.

ZHZ Křížik a.s. Prešov

Základná organizácia dobrovoľnej požiarnej ochrany KŘIŽÍK, a.s. vznikla v roku 1953 pod názvom ZPA Dukla KŘIŽÍK Prešov. Zakladateľom organizácie bol p. Čislikovský. Od roku 1953 po rok 1971 základná organizácia mala cca 20-30 členov a pracovala v rovnakom zložení. Od roku 1971 po rok 1980 boli noví členovia výboru, ktorí udržiavali členskú základňu cca 25-30 členov. V tomto období sa členovia dobrovoľnej požiarnej ochrany zúčastňovali požiarnych súťaži, ktoré organizovala Dobrovoľná požiarna ochrana SR. Na týchto súťažiach patrili medzi najlepšie v okrese a kraji. V roku 1976 sa členovia zúčastnili Národného kola v Košiciach. Členovia sa zúčastňovali aj súťaži organizovaných v rámci VHJ ZPA Praha, kde bolo generálne riaditeľstvo. Na týchto súťažiach sa umiestňovali na popredných miestach.Od roku 1980 do dnešného dňa pracuje DHZ v novom zložení. Výbor bol počas rokov obmeňovaný okrem predsedu p. Jána Straku a tajomníka p. Milana Tomča, ktorí pracujú vo svojich funkciách od citovaného roku až po dnešok. Títo členovia pracovali aj v predsedníctve OV DPO v rokoch 1986-1989. Pán Milan Tomčo je členom predsedníctva OV DPO aj v súčasnosti a členom výcvikového štábu a preventivár mesta Prešov. Zúčastnil sa viackrát na okresných a krajských konferenciách DPO. Zúčastnil sa aj zjazdu DPO v Bratislave za okres Prešov.Od roku 1980-1990 bola členská základňa DPO v počte cca 55-63 členov.V tomto období členovia KŘIŽÍK, a.s. nepoznali čo je byť horší ako na 1. mieste v okrese Prešov na súťažiach organizovaných OV DPO. Na pohárových súťažiach organizovaných KV DPO v Košiciach taktiež získali 1. miesta (či to bolo vo Svidníku , Družstevná a na iných súťažiach).V tomto období súťažili 4 požiarne družstva: 2 družstva mužov, 1 družstvo žien a 1 družstvo dorastencov. V rokoch 1983-1986 aj dve žiacke družstvá v hre "Plameň" na základnej škole ČSA, ktoré trénoval a cvičil p. Milan Tomčo. Od roku 1990 po privatizačných procesoch a fluktuácii zamestnancov sa organizácia ztenšila čoho dôvodom bolo zníženie zamestnancov zo 4 000 na 1 500 zamestnancov a osamostatnenia sa Stredného odborného učilištia elektrotechnického. Aj napriek týmto skutočnostiam sa základná organizácia udržala zásluhou p. Tomča a dosahuje veľmi dobré výsledky v rámci okresu, kraja, Slovenska ale aj na pohárových súťažiach v Českej republike.
Umiestnenia v rokoch 1990 do roku 2002 v okresnej súťaži:
v roku 1991 - 1. miesto,v roku 1992 - 2. miesto, ženy - 1. miesto,v roku 1993 - 2. miesto,v roku 1994 - 2. miesto,v roku 1995 - 2. miesto,v roku 1996 - 2. miesto,v roku 1997 - 2. miesto,v roku 1998 - 2. miesto,v roku 1999 - 2. miesto,v roku 2000 - 1. miesto, ženy - 2. miesto,v roku 2001 - ženy - 1. miesto, ženy na krajskom kole - 2. miesto,v roku 2002 - 1. miesto, ženy - 2. miesto
Na Šarišskom pohári sa družstvo umiestnilo:
v roku 1999 - 1. miesto,v roku 2000 - 1. miesto,v roku 2001 - 1. miesto, nad 35 rokov - 1. miesto,v roku 2002 - 2. miesto, nad 35 rokov - 1. miesto
Okresná súťaž organizovaná OV DPO v Prešove nad 35 rokov:
od roku 1996 do roku 2003 všetky súťaže, ktoré boli organizované vyhralo naše družstvo. Čiže na všetkých 7. ročníkoch bolo naše družstvo víťazom.
V požiarnickej lige, ktorá sa organizuje od roku 2001 a jej zakladateľom je p. Milan Tomčo + 3 sa naše družstvo umiestnilo:v roku 2001 - 1. miesto,v roku 2002 - 1. miesto,v roku 2003 - 1. miesto
Na 1. ročníku východoslovenskej požiarnickej ligy v Kecerovciach 29.9.2002 sa naše družstvo umiestnilo: na 2. mieste
Na 2. ročníku východoslovenskej požiarnickej ligy v Kojaticiach 21.9.2003 sa naše družstvo časom na požiarnom útoku 16,04 umiestnilo:- na 3. mieste
Vlastné súťaže: Naša organizácia každoročne organizuje súťaž "O Pohár Generálneho riaditeľa KŘIŽÍK, a.s. Prešov". V roku 2003 to už bol 7. ročník. Na tejto súťaži sa pravidelne zúčastňujú najlepšie požiarne družstva zo Slovenska cca l5-30 družstiev.
Družstva mužov, žien a mužov nad 35 rokov sa pravidelne zúčastňujú podľa možnosti na pohárových súťažiach, kde dosahujú vynikajúce výsledky (o tom svedčí aj vitrína na vrátnici KŘIŽÍK, a.s. kde sú vystavené poháre zo súťaži).
Z uvedeného vyplýva, že dobrovoľný hasičský zbor v KŘIŽÍK, a.s. Prešov reprezentuje svoju spoločnosť, okres ale aj kraj na veľmi dobrej a profesionálnej úrovni.
Našim členom boli udelené tieto vyznamenania: 2 členom "Za mimoriadne zásluhy", 8 členom "Za zásluhy",21 členom "Za príkladnú prácu"
Členovia počas roka organizujú rodinné výlety a zúčastňujú sa rôznych spoločenských podujatí podľa zamerania činnosti. Počas rokov 1953-2003 sa zúčastňovali pri zásahoch pri požiari, haváriách a posledný krát aj pri záplavách na sídlisku III. v Prešov spolu s OR ZHZ.